Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“: Да има възмо...
„ДНЕС“: Да има възможност за прекратяване на договорните отношения с „Топлофикация”.

„ДНЕС“: Да има възможност за прекратяване на договорните отношения с „Топлофикация”.Да се създаде фонд и програма за реконструкция на сградните отоплителни инсталации и да се преработят сградните инсталации от вертикални в хоризонтални, предлага още движението 

 

***

 

Удовлетворени сме от факта, че се пристъпва към нови изменения и допълнения (ЗИД) на Закона за енергетиката (ЗЕ) в частта за топлоснабдяването. Приемаме това като продължение на усилията да бъдат защитени правата на потребителите, защото за никого не е тайна, че взаимоотношенията между топлофикационните дружества и абонатите продължават да бъдат изключително проблематични. Очакваме от законодателите да подходят прагматично и с разбиране към сериозността на проблемите и високата им социална значимост, особено в контакста на общото обедняване на населението.„

 

Това каза Анжелика Цокова, член на Координационния съвет на Движение „ДНЕС“, по време на дискусия в Народното събрание за подготовката на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката в глава „Топлоснабдяване” (19.07.2012 г.). Цокова припомни, че повече от две години „ДНЕС“ активно работи в посока защита интересите на потребителите на монополни услуги и, в частност – доставката на електро- и топлоенергия. В този период движението организира национална подписка с конкретни искания за промени в ЗЕ и създаде граждански приемни в цялата страна, където постъпиха хиляди сигнали и жалби за некоректно поведение от страна на монополистите към потребителите. На тази база „ДНЕС“ формулира и внесе в Народното събрание множество предложения към ЗЕ, част от които бяха приети, но останаха и проблеми, чието разрешаване предстои.

 

Движение „ДНЕС“ депозира в Народното събрание предложения по настоящия проект на ЗИД на ЗЕ. В придружителното писмо към предложенията се изтъква, че:

 1. 1.  Лансираните в публичното пространство от страна на топлофикациите мерки от типа на криминализация и наказателно преследване на неизрядните платци няма да дадат необходимия резултат.
 2. 2.  Законът следва да се съобрази с причините за нежеланието на много голяма част от потребителите на топлоснабдителни услуги да заплащат своевременно и изцяло начислените им месечни сметки.
 3. 3.  Системата на „демократическия централизъм” в топлоснабдяването противоречи на основните принципи на пазарната икономика и основните права и свободи на гражданите. Никой и при никакви обстоятелства не следва да бъде задължаван да бъде в договорни отношения и да заплаща търговска услуга, която не иска или не може да си позволи да потребява, както и да бъде лишен от възможност за пълен отказ от съответната търговска сделка.
 4. 4.  Оправданието на топлопреносните предприятия с техническата невъзможност за индивидуално топлоподаване и прекъсване на топлоподаването са несъстоятелни.
 5. 5.  Напълно несъстоятелни са и твърденията от типа, че топлинната енергия се разпространява между имотите и тези потребители, които искат да бъдат топлоснабдени, щели да топлят и другите. За всички е ясно, че отказът от централно отопление означава избор на отопление от друг източник – климатик, ел.печка или печка на твърдо гориво и пр. Често качеството на централното отопление е много по-ниско от това на останалите топлоизточници. В тези случаи не се знае кой кого топли! На същото основание и потребителите с климатици и печки на твърдо гориво би трябвало да искат съседите да им плащат някакъв дял от цената на енергоносителите, което е очевиден абсурд!

 

Решението на всички тези проблеми, според „ДНЕС“, е поетапната реконструкция на отоплителните инсталации в хоризонтални такива, с поставени индивидуални топломери и спирателни кранове за всеки имот на публично достъпно място (стълбищните площадки). При това положение лесно могат да бъдат установявани всякакви нерегламентирани отклонения от сградната инсталация и безотчетно ползуване на топлоенергия. Освен това, така ще се даде възможност на потребителите да се изключват доброволно от системата, респективно – да не им се начисляват суми за енергия, която не са потребявали.

 

В тази връзка, „ДНЕС“ предлага в новия ЗИД на ЗЕ да залегнат следните постановки:

 1. 1.  Да има възможност за прекратяване на договорните отношения с „Топлофикация”, без последващи плащания и такси от потребителите;
 2. 2.  Категоризиране на жилищата по отношение на етажите – първият и последният етаж да плащат по-ниски сметки, съобразно % на топлоотделянето;
 3. 3.  Определяне на временна фиксирана усреднена стойност на специфичния разход за подгряване на 1 м³ топла вода;
 4. 4.  Въвеждане на изрична забрана и санкции за монтаж на спирателни кранове преди и след отоплителните тела в имотите, с цел предотвратяване на възможността за своеволен монтаж и демонтаж на отоплителни тела през отоплителния сезон;
 5. 5.  Създаване на специализиран фонд и програма за реконструкция на сградните отоплителни инсталации;
 6. 6.  Създаване на условия за постепенна замяна на системата на централно топлоснабдяване със система за локално топлоснабдяване и диверсификация на топлоизточниците, вкл. ускорено газифициране на жилищните райони;
 7. 7.  Законът следва да задължи и да предвиди основания за принудително спиране на сградни отоплителни инсталации, чието техническо състояние и енергийна ефективност са незадоволителни;
 8. 8.  Да се премахне съществуващата система на дялово разпределение, която оскъпява излишно услугата и създава множество неясноти за потребителите, и да се замени с ежемесечно индивидуално  отчитане на реално потребените количества топлоенергия (подобно на всички останали обществено предлагани услуги – електроснабдяване, газоснабдяване, мобилни комуникации и пр.).

 

Ползването на централно отопление и топла вода не може да бъде лукс през 21-ви век! Гражданите не трябва да бъдат поставяни пред дилемата дали да си платят отоплението, или да си купят храна и дрехи! Законът трябва да третира равностойно потребителите и доставчиците на топлофикационни услуги и да насърчава изграждането на доверие между двете страни, така че да не се стига до масово неплащане на сметки, запориране на имущество и междусъседски разпри!“, каза в заключение Анжелика Цокова. Според нея, законът трябва да гарантира обоснованост на цената, обективност при изчисление на дължимите суми и качество на предоставяната услуга.


4723