Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС”-Габрово ще уч...
„ДНЕС”-Габрово ще участва в работната група за избор и приоритизиране на обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Габрово

„ДНЕС”-Габрово ще участва в работната група за избор и приоритизиране на обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община ГабровоНа 14 септември започва поредицата заседания на работна група за избор и приоритизиране на основни и резервни обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Габрово за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). Работната група е сформирана със заповед на кмета Таня Христова и цели обобщаването на мненията на широк кръг от експерти и представители на гражданите.

Организацията на „ДНЕС”-Габрово ще се представлява от инж. Илиян Илиев - председател на Съюза на строителните и лабораторни специалисти в България и експерт на Движението в Габрово.

Стратегията на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 е за постигане на териториален и интегриран подход при реализирането на инвестициите, чрез подкрепа на политиката за градско развитие, подкрепа за енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони и секторни приоритети от регионално значение.

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” включва широк набор от инвестиции в рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Община Габрово, заедно с още 38 български града, е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1. В рамките на процедура ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” ще бъдат финансирани единствено обекти, които са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

Дейностите, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ са групирани в няколко инвестиционни пшриоритета, сред които Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”; Топлинно изолиране; Ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление; Газифициране на сгради; Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради и др.

Екип от Община Габрово ще изготви предварителен списък на обекти, които са част от Плана за реализация към ИПГВР и могат да бъдат включени в проектни предложения за подкрепа по ОПРР 2014-2020 /ОПРР/. Списъкът ще се представи на Работната група за приоритизиране по предварително обявени критерии.

Според кметската управа при определяне на броя на обектите за подкрепа по ОПРР 2014-2020 следва да се отчете максималният размер на финансовия ресурс, определен за Община Габрово, а именно 25 739 640,08 лв. Следва да бъде подготвен и списък с резервни проектни предложения, които могат да бъдат реализирани в срок до 2022 г. и чиито размер не следва да надвишава до 50% от посочената сума.


6233