Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / БЕЗРАБОТИЦАТА, НИСКИ...
БЕЗРАБОТИЦАТА, НИСКИТЕ ДОХОДИ И НИСКИЯТ СТАНДАРТ НА ЖИВОТ СА ТОП 3 НА СПЕШНИ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИ СПОРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА КЪРДЖАЛИ

БЕЗРАБОТИЦАТА, НИСКИТЕ ДОХОДИ И НИСКИЯТ СТАНДАРТ НА ЖИВОТ СА ТОП 3 НА СПЕШНИ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИ СПОРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА КЪРДЖАЛИДанните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Кърджали, проведено в периода 16-23 ноември 2012 г. от агенция „ЕСТАТ“, в партньорство с Гражданско движение „ДНЕС“.

В проучването са обхванати 400 лица, на възраст 18 и повече години.

Използваният метод на регистрация е „телефонно интервю в дома на респондента”.

Целта на изследването е да анализира социално-икономическата ситуация, политическите нагласи и гражданската активност на населението в общината, като са включени респонденти, както от градовете, така и жители на съставни села от община Кърджали.

Резултатите от проучването бяха представени на пресконференция днес, 23 януари 2013 г., в Кърджали, от Анжелика Цокова – член на Координационния съвет на „ДНЕС“, и Иво Желев – управител на социологическа агенция „Естат“.

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 

По отношение на въпроса дали Кърджали е добро място за живеене, се наблюдава разделение почти наполовина, с лек превес на положителните отговори.

Доволни от мястото, в което живеят, са хората от селата, получилите основно или по-ниско образование, пенсионерите, докато недоволните са сред висшистите, работещите на ръководна длъжност и хората с високи доходи.

Допълнителен щрих към облика на общината според населението се добавя с класацията на основните и на спешните за решаване проблеми.

Подобно на всички изследвани досега общини, водещ проблем е икономическото състояние (56%), следван от социално-икономическата обстановка (41%).

Превесът на проблемите от такъв характер, безспорно формират ядрото, в което се съсредоточава най-голяма част от недоволството на кърджалии.

На трето място, с дял над 10%, се класира инфраструктурата, но останалите изброени проблеми (чистота, здравеопазване, местна администрация и други) са със значително по-ниски процентни дялове. Имайки предвид тази класация, не е изненада определянето на безработицата като най-спешен за решаване проблем (56%).

В топ 3 се нареждат още ниски заплати и пенсии и нисък стандарт на живот, с дялове съответно от 21% и 12%.

Измежду отговорите се срещат още инфраструктура (6.0%), здравеопазване (3.0%), чистота (2.0%), лоша администрация (2.0%).

Най-належащите за решаване проблеми отново подчертават голямото значение на икономиката за правилното функциониране на общината и за положителното отношение на населението.

Допълнителна тежест се придава от ниската средна оценка за икономическото състояние на общината - 2.95, която е и най-ниската регистрирана в изследваните през 2012 г. общини.

По-критични са живеещите в града, висшистите, безработните, хората без доходи.

 

КАК СЕ УПРАВЛЯВА ОБЩИНАТА?

ОЦЕНКА НА КМЕТА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Част от цялостния анализ на Кърджали са оценките за работата на местната власт, дадени от самото население.

Преизбраният за трети пореден мандат кмет Хасан Азис получава среден 3.87 от анкетираните, което е най-ниската оценка, давана за работа на градоначалник в изследваните досега общини.

Този резултат предопределя и сравнително високия дял положителни отговори на въпроса дали биха сменили кмета, ако зависеше от тях (36%).

Най-недоволни от кмета са висшистите, живеещите в града, мъжете, работещите на ръководна длъжност, по-възрастните и хората със средни доходи, докато на противоположно мнение са предимно хората от селата, получилите основно или по-ниско образование, безработните и домакините, хората с по-високи доходи.

И Общинския съвет, и общинската администрация получават ниски оценки за работата си, съответно 3.24 и 3.57.

Профилът на одобряващите тяхната работа донякъде съвпада с разгледания по-горе - това са хората от селата, младите, нискообразованите, работещите на изпълнителска длъжност и получаващите средни доходи.

 

ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.

ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ

 

От получените отговори става ясно, че повечето хора изпитват скептицизъм по отношение на политическото представителство - цели 84% отговарят, че местните политици пренебрегват интересите им.

Негативни отговори дават предимно младите, безработните, пенсионерите, нискообразованите и хората с ограничени доходи. Именно това са групите, които е вероятно да се чувстват в по-голяма степен уязвими и зависими от действията на властимащите.

Почти толкова скептични са респондентите и по отношение на степента на спазване на политическите обещания - 82% смятат, че ангажиментите се спазват в малка или в никаква степен.

Групата на по-критичните се състои от възрастните, пенсионерите, безработните и тези със средни доходи.

Обратно, малко повече положителни отговори дават най-вече хората между 40 и 59 години, работещите на ръководна длъжност, висшистите и получаващите над 301 лева.

При така очертаната картина на преобладаващо недоверие спрямо действията на политиците, не е изненадващо нежеланието на населението да се „намесва" в директното управление - едва 14% биха се кандидатирали за избираема длъжност в Кърджали.

Интересно е, че този процент съвпада с дела на хората, които проявяват по-голяма склонност към гражданска активност и членуват в някаква организация.

Друга форма на гражданско участие - протестът - е избрана от 15% в рамките на последните 12 месеца.

Противоречие на този нисък процент обаче се явява високата склонност към заявяване на интерес за активно участие в граждански инициативи, коригиращи действията на политическия елит (36%). Причината за такава голяма разлика между декларирано и реално действие може да се търси в две посоки - или липса на възможности за подобно активно участие, или скептичност, че протестите дават резултат.

 

КОНТЕНТ АНАЛИЗ

 

В допълнение към количественото изследване за община Кърджали е направен и контент анализ на изказванията и дейността на политиците, отразени в осем регионални медии - вестник Нов живот и сайтовете Кърджали нюз, Кърджали хабер, Арданюз, Кърджали прес, Кърджали.бг, Кърджали.бгвести, Родопи нюз.

Целта на анализа е да се откроят най-дискутираните теми от местните политически лица и на тази база да се направи сравнение с дефинираните от жителите на общината сфери, в които следва да се работи.

За установяване доколко политическият дебат е в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е изработен индекс на връзката между политическия и обществен дневен ред.

За установяване доколко политическите дебати са в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е изработен индекс на връзката между политическия и обществен дневен ред.

Проблемите на Кърджали според неговите управнициНай-активните говорители, чийто мнения или позиции могат да бъдат открити в разглежданите материали, са кметът Хасан Азис и областният управител Иванка Таушанова.

Сред активните лица могат да бъдат откроени още депутати, народни представители, заместник кметове и други.

Като цяло, в Кърджали се наблюдава голямо разнообразие в идентифицираните политически говорители, в рамките на публикациите от месец октомври. Класацията на главните проблеми, които са споменати от основните политически говорители, се оглавява от култура/религия (36%), социално-икономически проблеми (23%) и инфраструктура/благоустрояване, с 13%.

Очевидно е разминаването между основните теми и проблеми според обществото и тези според местните политически дейци.

Именно в тази плоскост настоящото изследване дефинира областите, в които обществото и политиците се разминават напълно.

Изчисленият индекс на съвпадение е със стойност от 37.5%, който е сред сравнително високите индекси, измерени досега в изследваните общини.

 

25 януари 2013 г.1760