Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Гражданско движение ...
Гражданско движение

Гражданско движение "ДНЕС" внесе в Столичния общински съвет предложение за промяна на Наредбата за организация на движениетоГражданско движение "ДНЕС", продължавайки вече над едногодишната си борба за решаване проблемите с паркирането в центъра на столицата в полза на ощетените граждани, сега отново внесе в Столичния общински съвет предложения за промени в съответната наредба.

 

Писмото дословно гласи: 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Бихме искали да представим на Вашето внимание, предложения на Гражданско движение „ДНЕС” за промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, които да обсъдим на съвместна среща в удобно за Вас време.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложения на Гражданско движение „ДНЕС”.

 

 

С уважение,

 

Анжелика Цокова

 

Председател на Управителния съвет

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС” ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 1. I.       Разрешения и начин на паркиране

 

Сдружение “Гражданско движение ДНЕС” счита, че територията на централна градска част на Столична община е територия, в която са разположени голяма част от държавните и общински органи и институции, учебни заведения, но и територия, в която живеят граждани. Въпросът с паркирането следва да бъде решен в полза на гражданите и на живущите в централната градска част. Практиката показва, че движението е натоварено въпреки възможностите, които дава метрото. Има спешна необходимост от изграждане на многоетажни паркинги. Кметът на Столична община и Главният архитект трябва да изпълняват задълженията си съгласно закона и да осигурят терени за изграждане на многоетажни паркинги, както и да разрешават противоречията, свързани с изграждането на такива паркинги. Искаме да бъдат разгледани и някои конкретни предложения:  

 1. Да бъде възстановен режима за паркиране „синя зона” за всички зони за платено паркиране, при цена от 1 лв./час.

Мотиви:

-         Гражданите,попаднали в гранични зони няма да изпадат в ситуация да не знаят какъв талон и за коя зона да зкупят.

-         ще се осигури паркиране на достъпна цена за принудените да работят в центъра граждани, както и за инцидентно посещаващи различни инстанции.

-         ако се твърди от Столична община, че са намалели паркиращите след увеличение на цените, което не е вярно, то тогава ще се уплътнят така или иначе определените, разчертани и сигнализирани места за паркиране. Мотивите на Столична община за „разтоварване” центъра са несъстоятелни. Движението е натоварено заради липса на алтернативни маршрути, а паркирането е свързано с обитаване и работа, така че няма как да бъде избягнато, а само добре регулирано.

-         във връзка с горното следва да се подчертае, че гражданите паркират по възможност най-близо до обекта, който посещават не толкова за удобство колкото за сигурност на МПС, която МВР далеч не е осигурила още по-малко – Столична община.

 1. Изключения:

2.1.                       На първо място – хората с увреждания - безплатно, по един автомобил и то, ако се води на името на самия човек и същото лице има валидна шофьорска книжка; да се вземат предвид само онези заболявания, които налагат ползването на достъпна среда, съгласно нормите на НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. Такива са - затруднена подвижност поради физически недъг и слабо зрение. Следва да се прецизира точно групата на заболявания в противен случай кръгът ще се разшири прекомерно и не може да бъде поет от задължителния брой места за такива случаи.

2.2.                       На живущи в централна градска част  да бъде позволено паркирането безплатно на 1 МПС на семейство, като се заплаща само себестойността за изработване на винетния стикер; възможно е въвеждането на месечни, шестмесечни и годишни винетни талони – съответно по 10 лева, 60 лева и 120 лева за повече от 1 МПС без да се ограничава „до две съседни преки”.

2.3.                       Да бъде обмислена възможността МПС, с които се изпълняват доставни функции на конкретни адреси в централна градска част на Столична община /напр. доставят се стоки и МПС спира за кратък престой до разтоварване на стоката или родители карат децата си на училище или детска градина и МПС спира за кратък престой или др./ да имат преференциално заплащане за паркиране при изпълнението на тези доставни функции.

2.4.                       Тези мерки могат да се приложат за работещи в центъра при отпадане на служебния абонамент; за последния могат да се въведат същите талони на тройна цена при фиксиране на конкретните паркоместа.

Мотиви:

Освен живущите в централна градска част, множество граждани са принудени да работят в центъра на София; спецификата спрямо останалите градове е концентрацията на национални административни органи, в които работят хиляди служители. Тези служители поради придобито образование и стаж като държавни служители могат да се реализират единствено в такива структури. Държавните и общински органи имат нужда от техния труд. Придвижването им с МПС, а не с градския транспорт е обусловено не от жеаланието за комфорт, тъй като разходите за МПС трудно кореспондират с държавните и общински заплати, а от следните фактори:

-         превоз на няколко лица от семейството до различни работни места; превозът с градски транспорт в случая като стойност /и  то – с дотации!/ е еквивалентен на разхода за МПС, плюс много повече време и несгоди.

-         превоз на деца до детски заведения отдалечени от местоработата и местоживеенето;

-         необходимост от посещаване на няколко обекта извън работното място;

-         необходимост от пазаруване от обособени търговски вериги, които са разположени на специфични локации, на километри далеч от дома. Практически един родител, работещ в центъра трябва да ходи на километри от дома си, за да заведе детето в градина, после километри, за да пазарува, заплаща сметки и т.н.

2.5.                       По никакъв начин привилегиите не следва да важат за сгради, построени през последните 20 години, при действието на наредбите, изискващи осигуряване на достатъчен брой паркоместа, както и за сгради с променено предназначение през същия период.

 

 1. II.    Контрол

 

 1. Начин на санкциониране:

3.1.                       Да отпаднат скоби и паяци! Санкцията да се налага със залепяне на уведомителен стикер на предното стъкло на автомобила, като стикера се подписва от служител на СО и полицай. По този начин Столична община ще намали драстично разходите си за поддържане на работници и служители, технически съоръжения и гориво. Употребата на паяци да се извършва само по изключение за тежки нарушения на ЗДвП, когато няма друга възможност за възстановяване на обществения ред. 

3.2.                       Глобата не следва да надвишава 20 лева за  нарушение предвиждащо вдигане с паяк. Глобата следва да се заплаща по същия начин, както се таксува престоят – чрез СМС или закупуване на санкционен билет от служителите на СО, които въвеждат номера на автомобила както го и проверяват, със същите устройства. В случай, че не бъде платена до 3 дни глобата да се събира принудително заедно със съпъстващите разходи по реда на ЗМДТ и ДОПК.

3.3.                       Принудително изместване с паяк да се прилага след едно денонощие последователен престой и наложени глоби или при нарушение на общите правила за паркиране съгласно ЗДвП на места обозначени с табела „паяк”.

3.4.                       Таксата за репатриране с паяк да не надхвърля необходимите разходи, а наказателните паркинги да се разполагат единствено на общински терени, а не на частни.

3.5.                       Столичен инспекторат, Кметът и Главният архитект на София да изпълняват задълженията си, свързани с контролиране на строежите и изграждането им в съответствие с издадените разрешения за строеж и задължителните изисквания за осигуряване на гаражи и паркоместа. Да не се допуска изградени гаражи да променят предназначението си на магазини и по този начин МПС да остават без предвидена възможност за паркиране.

Мотиви:

 1. По исторически причини, най-вече – градоустройствени грешки, центъра на София е претоварен с административни и жилищни сгради без оглед на достъпа до тях – нито транспортно, нито като достъпна среда. Стремежът на СОС да „осребри” собствените си грешки, довели до безизходица, както за живущи, така и  работещи в центъра, ще води до перманентни конфликти и нестабилна правна рамка на различните санкции, такси и други. Очевидна е невъзможността да се осигурят достатъчен брой паркоместа на настоящия етап чрез многоетажни паркинги.
 2. Единствен изход според нас е строителството в центъра да се ограничи по целесъобразност а наличните зони за паркиране да се ползват по най-рационален начин или СО да пристъпи етапно към изграждане на многоетажни оборотни паркинги в синята и зелена зона.
 3. Приходите на Столична община от паркиране не следва значително да надвишават разходите за поддръжка на „синя зона”. С приемане на нашето предложение за отпадане на санкционирането чрез скоби и паяци тези разходи ще намалеят значително.

 

III. Предоставяне на информация

 

4. Считаме, че следва да има по-голяма прозрачност по отношение на събраните пари от „синя зона“ – напр. в интернет страницата на СО да се публикува подробен годишен отчет със следната информация: общ брой паркоместа в зоните за платено паркиране; продадени талони и получени  SMS-и; брой на служебните абонаменти и общ брой месеци на абонамент; вдигнати коли от паяк; събрани пари от наказателен паркинг; събрани пари от скоби и др. 

5. Считаме, че събраните пари от „синя зона“ следва да се използват единствено за развитието на транспортната инфраструктура на гр. София, но различна от изграждане на нови пътища за автомобили и преасфалтиране.

 

6. Предлагаме да се създаде държавен обществен комитет, който да контролира приходите от паяци, скоби, платени паркоместа и обществени паркинги и да ги насочва за проектиране и строежи на нови обществени паркинги и паркоместа в гр. София.

 

 

 

БИТКАТА ЗА СИНЯ ЗОНА

хронология на направеното от "ДНЕС" досега:

 

 

„ДНЕС“ стартира подписка за отмяна на новите правила за „синя зона“ в София

На 17 юли стартирахме подписка за отмяна на новите правила за т.нар. „синя зона“ в София и се присъединихме към искането за референдум за прекратяване на концесионния договор със „Софийска вода” АД за ВиК-системата на Столична община. Подписката срещу наредбата за "синя зона" ще продължи до края на август, а за "Софийска вода" до 04.09.2012 г. Според ДНЕС Наредбата за организация на движението в Столична община стоварва проблемите на града върху обикновените хора, без да решава проблема с паркирането. Тя не е съобразена с покупателната способност на гражданите и е в разрез с множество закони, вкл. Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост, Закона за местните данъци и такси, Закона за движение по пътищата, Закона за нормативните актове. С въведените чрез наредбата серия от дискриминационни условия се нарушава и Конституцията на Република България. Движение „ДНЕС“ настоява, преди да въвежда нови, драстично по-високи цени за паркиране, общината да организира бърз и чист градски транспорт, вкл. метро във всички посоки на града, да изгради обществени паркинги на достъпна цена, да осигури правилно организиран трафик, вкл. чрез електронна трафик-система, и да освободи паркингите от негодните за управление автомобили.

Още по темата и запис на пресконференцията на ДНЕС:

Беззаконие и рекет! Подписка на „ДНЕС“ за отмяна на новите правила за „синя и зелена зона“ в София

НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ – БЕЗЗАКОНИЕ И РЕКЕТ НАД ГРАЖДАНИТЕ

"ДНЕС" съди Столична община и започва подписка заради наредбата за паркиране в София

Отворено писмо до СО и СОС от Гергана Ценова Владкова, администратор на Facebook група "НЕ на ДАНЪК ПАРКИНГ за живущите в зоните с платено паркиране!" 

В Студио LIVEMEDIA: "ДНЕС" атакува новата наредба за "синята зона" (ВИДЕО)

 

 

Гражданско движение „ДНЕС” участва в дискусията в Народното събрание

 

 

Столична община отказва диалог с гражданите. Борбата срещу „синята зона” продължава:

 

 • 03 септември 2012 г. -пресконференция на Гражданско движение „ДНЕС”, под надслов: „Против сме за час паркиране да даваме колкото за 2 хляба!”;
 • 05 септември 2012 г. – ГД „ДНЕС“ внесе в сградата на столичната управа официалните искания на гражданите за промени в Наредбата. Общината обаче обърна гръб на гражданите, никой неин представител не пожела да приеме 50-хилядната подписка с исканията на столичани!
 • 10 септември 2012 г. – Движение ДНЕС организира „Молебен за здраве, спасение и напредък на всички софиянци и изпълнение на исканията им за промяна на условията за паркиране в столицата“. Пред църквата „Св. София“ се събраха стотици граждани, подкрепени от популярни лица, като Силвия Кацарова, Кристина Димитрова, Христо Чешмеджиев, Янка Рупкина. По този начин гражданите показаха по мирен и богоугоден начин, че стоят зад исканията си за промяна в Наредбата за синя и зелена зона и очакват общинските съветници да се съобразят с тях.
 • 11 септември 2012 г. – на извънредно заседание на Транспортната комисия към СОСбеше прието едно от исканията на протестиращите, отнасящо се до правата на хората с увреждания. А по настояване на „ДНЕС“ беше коригирана несъобразената с Наредба N4 на МРРБ част от Наредбата за почасово платено паркиране на територията на София, като броят на местата за инвалиди в общинските паркинги и търговските дружества със 100% общинско участие беше увеличен от 2 на 3 - в тези с до 50 паркоместа, и от 3 на 4 - в тези с над 50 паркоместа. Общинските съветници дадоха и съгласие да отпадне изискването хората с увреждания да се снабдяват лично, преди да паркират, от служител или стационарен пункт на „ЦГМ“ ЕООД със специален талон, доказвайки всеки път инвалидността си. Останалите искания на протестиращите бяха отхвърлени.
 • 13 септември 2012 г. – петиция срещу новите правила за паркиране в центъра на София, подписана към момента на внасянето от 36 общественици, творци и интелектуалци, внесоха в Столична община, по време на редовното заседание на СОС, актьорът Христо Чешмеджиев, народната певица Янка Рупкина и поп изпълнителите Теди Кацарова и Дичо. На заседанието общинските съветници отново подкрепиха спорната Наредба и не се съобразиха с исканията на гражданите и подкрепящите ги обществено-ангажирани личности. Подписката под петицията продължи през целия месец, подписалите се общественици, творци, интелектуалци и изтъкнати личности достигнаха около 50.
 • 14 септември 2012 г. – След като на 28 август 2012 г. Движението изпрати писмо до БНТ с искане за отговор относно цензурата, наложена от медията при отразяването на темата „синя зона“ и справедливите протести на гражданите, „ДНЕС“ и Фейсбук група „Не на данък паркинг“ отправиха отворено писмо до СЕМ с настояване да се предприемат необходимите процедури за установяване на причините за това некоректно поведение и да се обявят публично съответните санкции. За съжаление получихме крайно неудовлетворителни отговори и от двете институции (БНТ и СЕМ).
 • 19 септември 2012 г. – Във връзка с изявление на столичния кмет Йорданка Фандъкова, че „около 70% от исканията на гражданите за синята зона са приети от СОС“, Фейсбук група „Не на данък паркинг“ и Движение „ДНЕС“ поискаха уточнение кои предложения съставляват тези 70%, а позовавайки се на Закона за достъп до обществена информация, относно взетите решения на сесията на СОС на 13.09.2012 г., „ДНЕС“ изпрати до председателя на СОС Елен Герджиков и писмо-заявление, с което настоява за отговор на следните въпроси:
 1. Какви са резултатите от поименното гласуване за спиране прилагането на Наредбата за паркиране в София и по предложените промени в нея?
 2. Какви са резултатите от поименното гласуване за привилегиите на общинските съветници да паркират безплатно на територията на столична община?
 3. Колко разрешения за ползване на „служебен абонамент“ за паркиране на територията на столична община са издадени и какъв е броят на паркоместата, предназначени за „служебен абонамент“.
 • 21 септември 2012 г. – Фейсбук група „Не на данък паркинг“ и ГД „ДНЕС“ внесоха в Столична община отворено писмо до кмета на София Йорданка Фандъкова, председателя на СОС Елена Герджиков и столичните общински съветници. Като реакция на повторното приемане на новите правила за почасово паркиране и поради липсата на желание за реален диалог от страна на СО, което може да се определи като произвол, в писмото се изискват за пореден път отговори на следните въпроси: какво налага двойното увеличение на цените за паркиране, какъв контрол се упражнява върху дейността на Центъра за градска мобилност и как се изразходват постъпилите в дружеството средства, какво обосновава въвеждането на платени стикери за живеещите в центъра на столицата, без да има гаранция за сигурно паркомясто за тях пред  домовете им.
 • 25 септември 2012 г. – Фейсбук група „Не на данък паркинг“ и ГД „ДНЕС“ дадоха съвместна пресконференция, на която обявиха какви са следващите им действия, продиктувани от липсата на желание за разумен диалог от страна на Столична община – шествие на 26 септември, протест на 27 септември с Конституцията в ръка, мълчаливо бдение на 5 октомври в деня на първото заседание на Административния съд по заведеното от „ДНЕС“ дело срещу промените в Наредбата за паркиране. За пореден път протестиращите съобщиха, че настояват за вслушване в гласа на гражданите; за преразглеждане и същностна промяна на Наредбата; за публичен отчет за дейността на общинското дружество „ЦГМ“; за отчет относно това колко и какви общински терени са отдадени на частни лица и фирми за предоставяне на паркинг-услуги; за отпадане на привилегиите и на общинските служители, а не само на съветниците, вкл. за служебните, а не само за личните им автомобили.
 • 26 септември 2012 г. – стотици граждани се включиха в протестно шествие на ФБ група „Не на данък паркинг“ и „ДНЕС“ от пл. „Славейков“ до Столична община в подкрепа на исканията за преработване на Наредбата за паркирането?.  Данчо Караджов, Силвия Кацарова, Кристина Димитрова, Янка Рупкина, Дичо, Христо Чешмеджиев бяха сред протестиращите, за да изразят своята гражданска позиция в защита на правата на столичани. Протестът беше подкрепен и от хора с увреждания, чийто права също са грубо погазени от новата наредба, като се налага те да препаркират колите си на всеки четири часа. Всички общински служители да се откажат от привилегията да паркират безплатно, поискаха още хората пред сградата на общината.  
 • 27 септември 2012 г. – ФБ група „Нe на данък паркинг“ и „ДНЕС“ проведоха съвместнаакция по даряване и запознаване на общинските съветници с основния закон на Република България -Конституцията. Персонално, на всеки от тях се даде копие от Конституцията, с подчертани текстове, които новата Наредба за паркиране нарушава. Допълнително, съветниците получиха отново исканията на гражданите, както и шоколад за добро настроение и съответно по-съвестно изпълнение на задължението да работят в защита на правата на столичани. 

 

 

СИНЯТА ЗОНА – ЗОНА ЗА ПРОТЕСТ

Столична община продължава да отказва диалог с гражданите!

Хронология на събитията:

01 октомври 2012 г. – Поредното шествие срещу новите правила за синя и зелена зона в София премина през  вече станалия емблематичен маршрут от пл. „Славейков” до Столична община, по ул. „Раковски”. Конкретният повод беше краят на определения едномесечен гратисен период за живеещите в центъра, предвиден, за да се преработят спорните текстове в новата Наредба, което обаче не се случи. ДНЕС отново застана зад гражданите и ги подкрепи в борбата за равнопоставен и достоен живот. В протеста се включи и големият български музикант Данчо Караджов, който не скри разочарованието си от действията на столичните общинари.

05 октомври 2012 г. - На първото заседание на Административния съд по заведения от Гражданско движение „ДНЕС“ иск, дойдоха над 1000 души, за да подкрепят гражданските искания за преразглеждане на  скандалната Наредба за платеното зонирано паркиране в столицата на България и се включиха в организирания от ДНЕС и Фейсбук група „Не на данък паркинг“- Поход на справедливостта. С черни ленти през очите, символ на безпристрастността на Темида, и плакат „Вярваме във вашата справедливост”, хората засвидетелстваха вярата си в правосъдието, след което се отправиха към Столична община. Там гражданите изразиха своето несъгласие с Наредбата със слушалки на ушите, за да демонстрират пълната липса на чуваемост и диалог от страна на общинското ръководство. Последната точка от похода на справедливостта беше сградата на БНТ, където с домина, символизиращи скриването и подмяната на истината, хората призоваха „Спрете цензурата!”. По време на шествието своята подкрепа дойдоха да засвидетелстват музикантите Силвия Кацарова и Данчо Караджов, актьорът Христо Чешмеджиев и изтъкнатият общественик Пламен Даракчиев. Поради независещи от ищците причини, делото в Административния съд беше отложено за 7 декември 2012 г. 

10 октомври 2012 г. – "Пътят към истината" – от пл. „Славейков” до Столична община - Няколко стотин  протестиращи се събраха на пл. „Славейков” в София, откъдето тръгна протестно шествие срещу рекета, налаган от Общината под формата на „данък паркинг“. Шествието спря пред сградата на Столична община, където протестиращите пуснаха в небето сини и зелени балони със завързани за тях „банкноти“, за да покажат какво се случва с парите на софиянци, които паркират в зоните. За да онагледят тоталната липса на чуваемост и готовност за диалог от страна на общинската администрация, организаторите на протеста от Фейсбук група „Не на данък паркинг“ и Движение „ДНЕС“ представиха импровизиран „разговор“ с чучелата на кмета Йорданка Фандъкова и шефа на столичната транспортна комисия Радослав Тошев, като обявиха пред гражданите, че за първи път след двумесечни активни протести, Фандъкова и Тошев са приели да се срещнат с хората и да отговорят на въпросите им „очи в очи”, а не чрез медиите.

17 октомври 2012 г. - от пл. „Славейков” в столицата към сградата на Столична община за 20-ти пореден път пое вече традиционния Поход срещу произвола, в който участие взеха стотици граждани, недоволни от новите правила за паркиране. Организаторите на шествието, Фейсбук група „Не на данък паркинг!“ и Движение „ДНЕС“, отново изразиха възмущението си от отказа на общинарите за диалог със столичани, като избраха мотото „На идиоти ни правят“ за тема на протеста. Участниците в шествието носеха разноцветни клоунски шапки, червени носове и надуваха нахални свирки. Пред Общината те пуснаха китайски фенер с отпечатан върху него образ на шефа на Транспортната комисия в СОС – Радослав Тошев. Така те фигуративно демонстрираха желанието си да изпратят съветника отвъд ръба на стратосферата, за да се сложи край на тормоза и рекета над гражданите.

24 октомври 2012 г. - На 21-ия протест на ДНЕС и Фейсбук група „Не на данък паркинг“ пред Столична община се присъединиха десетки майки с колички. Те настояват за достъпна архитектурна среда, здрави тротоари и улици, място в детска градина за всяко дете и прозрачност при управлението на средствата на софиянци! Протестиращи бяха със затворнически шапки на главите си, като символ на дискриминацията, която новата наредба за паркиране в София налага над гражданите. „В затворници ни превърнаха – затворници в собствените си домове и заложници на собствените си автомобили. Високомерието и наглостта на общинарите няма граници“, недоволстваха участниците в протеста.

31 октомври 2012 г. - 22-ри Протестен поход срещу произвола, преминал под мотото "Да изгоним злото от общината". „София е за всички, мислете за хората!“ „Не на рекета!“, „Не на данък паркинг!“ и „Оставка на Тошев!” скандираха стотици софиянци. „Общината лъже – трафикът не е намалял след въвеждането на новите правила за паркиране. Ако има намаление, то е защото хората не могат да си позволят солените цени за „удоволствието“ да ходят на работа или да живеят в центъра на града“, категорични са протестиращите. За втори път се присъединиха и десетки майки, някои от тях с колички с бебетата си. В шевствието се включиха и хора с инвалидни колички, които са най-потърпевши от дискриминационната наредба за паркиране. Галя Николова от ДНЕС заяви, че гражданите, които не живеят в центъра, не трябва да се залъгват, че проблемът не се отнася до тях. Презонирането пълзи и към техните квартали и скоро всички ще бъдат засегнати от новата наредба.

Вж. още: Безочие: Какво като си инвалид – ще местиш колата в обедната почивка!

 

 

 

Борбата срещу синята зона продължава

 

И през изминалия ноември ключовата фраза по отношение Наредбата за паркиране в офия е „Продължаваме! Няма да позволим да ни рекетират!". Движението и групата „Не на данък паркинг“ направиха своеобразна „проверка на срама” на общинските съветници, гласували наредбата. Вече за 3-ти месец липсва желание и воля за диалог от страна на СО с протестиращите.

„Няма да спрем да протестираме докато не се изпълнят исканията на софиянци! Настояваме да спре дискриминацията по местоживеене! Настояваме да се чуят исканията на хората с увреждания! Да се вслушат в исканията на родителите! Настояваме да се обърне внимание на браншовите организации, на които се пречи на ежедневния трудов процес. Искаме прозрачност при ценообразуването!”, са сред основните призиви на протестиращите.

На пресконференция интелектуалци и творци, членове на „ДНЕС”, призоваха общинските съветници за разумно и демократично отношение към жителите на София. Въпреки няколкомесечните протести, СО проявява пълна нечуваемост по отношение на гражданското общество и затова проблемната Наредба ще стигне и до Брюксел, категорични са творците.

Виж още:

Продължаваме! Няма да позволим да ни рекетират! Протестите продължават!

Битката срещу Наредбата за паркиране продължава! Продължава безхаберието и наглостта на столичните общинари! Отиваме при Фандъкова, заедно! Ще се отнесем и до Министър-председателя. Проблемната Наредба ще стигне и до Брюксел!

 

 

 

 

Синята зона – от „Московска”, през Административен съд, до Брюксел?

 

Видни български актьори и музиканти, покдрепящи движение „ДНЕС”, обобщиха на пресконференция, че наредбата на Столична община налага рестриктивни мерки, без да е осигурила атрактивен градски транспорт и буферни паркинги с достъпни за гражданите цени. От столична община не приеха протестната подписка, събрала над 60 000 недоволни граждани, защото в СО нямало установена подобна практика. „ДНЕС” заяви желание преди да се разгледа делото в Административния съд, насрочено за 7 декември, да отидем отново при столичния кмет за последен опит за разговор и ако отново няма чуваемост за проблемите ни, ще се обърнем пряко към премиера Борисов, а след това и към евродепутатите.

 

Мълчаливо присъствие пред Административен съд - София

Гражданско движение „ДНЕС” призовава всички, които считат, че техният глас и правата им трябва да се зачитат, да се включат в мълчаливо присъствие по време на второто съдебно заседание по заведения от „ДНЕС“ иск срещу скандалната Наредба за паркиране в София. С черни ленти през очите, като символ на безпристрастността на Темида и плакат „Вярваме във вашата справедливост” засвидетелствахме нашата вяра и надежда в правосъдието.  

 

Силвия Кацарова: Господи, опази ни от такъв несправедлив съд

Административният съд в София отложи делото относно законността на наредбата за паркиране за 25 януари 2013 г. „Всички сме разочаровани и естествено знаехме, че така ще се случи. Наистина видях от страна на съда такава незаинтересованост. Господи, опази ни от такъв несправедлив съд.”, спонтанно сподели певицата Силвия Кацарова, явила се в Съда като представител на „ДНЕС”.

Официалната позиция на Съда е: "Нови писмени доказателства по делото и такива на електронен носител е депозирал в деловодството на АССГ на 05.12.2012 гражданинът Пенчо Пенев, а в днешното съдебно заседание от СОС също представиха писмени доказателства. Жалбоподателите поискаха съдът да даде почивка един час за запознаване с тях, но поради големия обем на доказателствата и невъзможността страните да се запознаят с тях в такъв кратък срок, съдът отложи и насрочи делото за 25.01.2013 г. от 11.00 ч.

Музикантът Данчо Караджов определи днешното заседание като абсолютен фарс. На 25 януари сигурно отново ще бъде по същия начин, добави той. Караджов постави под "огромното съмнение" независимостта на българския съд, както според него някои господа се опитват вменяват. "Ако бяхте горе и бяхте видели колко скучаеха тези господа и се чудеха колко бързо да ни изгонят от залата, няма да повярвате. А това е съд, който все пак трябва да разреши някакъв казус, за който се борим", каза още музикантът.
Казаха ми, че за делото има запазени още две дати, значи сценария е предварително разигран,заяви Красимир Илиев, ищец по делото. На въпрос кой е облагодетелстван от решението на съда той посочи кмета на София Йорданка Фандъкова. Илиев цитира нейно изказване за това, че парите, събирани от зоните с платено паркиране, ще помогнат и за градския транспорт. "Ние, живеещите в "синята" и "зелената" зона не сме съакционер на градския транспорт. Целта е да се съберат едни пари, защото им трябват пари", заяви той.

 

 


5487