Гражданско Движение ''ДНЕС''

Сигнали

Начало / Сигнали / Майя Иванова
Сигнализирай

От: Майя Иванова

Град: Плевен


Здравейте,

имам следния въпрос: Г-жа Нитова не е ли освободила учителското си място след като няма отпуснат правомерно неплатен отпуск? 3. От приложените по делото доказателства видно, че е уважена молба на г-жа Нитова с вх. № 67/30.10.2012 г., заемаща длъжност главен учител и е разрешен неплатен отпуск на същото лице за длъжността главен начален учител, основание чл. 160 от КТ за времето от 01.11.2012 г. до 31.08.2013 г., съгласно заповед № 39/31.10.2012 г. на директора на училището. Налице е и заповед № ЧР-44/26.08.2013 г. на Началник на РИО – Варна за разрешаване на ползването на неплатен отпуск на г-жа Татяна Нинова, на длъжност главен учител в СОУ „Христо Ботев” с. Габрен, на основание чл. 160 от КТ и подадена молба от лицето, считано от 01.09.2013 г. до провеждане на конкурс за длъжността Директор. В конкретния случай не са съобразени законовите разпоредби на Кодекса на труда при прилагането на чл. 160 от посочения нормативен акт, във връзка с разрешаването на неплатен отпуск на работник от работодател – Началника на РИО – Варна не е работодател на г-жа Нитова в качеството й на заемаща длъжността главен учител, а в случая работодател е училището по смисъла на чл. 61, ал. 2 ат КТ. Считам за необходимо да Ви уведомя, че началника на РИО – Варна няма законови правомощия да издава заповед за разрешаване на неплатен отпуск на лица, заемащи учителски длъжности, а тови би следвало да направи директора на училището.


Коментари (98)
Напишете коментар