Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Намалява доверието н...
Намалява доверието на варненци в местната власт

Намалява доверието на варненци в местната власт65% от жителите на общината смятат Варна за добро място за живеене

Данните са резултат от представително социологическо проучване, проведено от агенция „ЕСТАТ“ в партньорство с Гражгданско движение „ДНЕС“, в периода 13 – 20 юли 2012 г. В проучването са обхванати 401 лица на възраст 18 и повече години. Използваният метод на регистрация е „телефонно интервю”. Данните бяха представени на пресконференция днес, 3 август 2012 г., във Варна, от Анжелика Цокова – член на Координационния съвет на „ДНЕС“, и Иво Желев – управител на „ЕСТАТ“. Целта на изследването е да се анализират социално-икономическата ситуация, политическите нагласи и гражданската активност на населението в общината.

Едва 65% от варненци смятат, че морската столица е добро място за живеене, което спрямо 2011 г. (74%) е сериозен спад. Спад бележи и средната оценка от 3.69 за икономическото състояние на Варна, при 4.79 през 2011 година.

Като водещи проблеми пред община Варна анкетираните поставят инфраструктурата, с дял от 24%, следвана от икономическите и социално-икономически проблеми, съответно - със 16% и 10%. В класацията присъстват и местна администрация, чистота и образование, с по 4%, бездомни и други животни (3%) и транспорт и трафик (2%).  В сравнение с 2011 година се наблюдават няколко важни разлики. Процентният дял на инфраструктурните проблеми на община Варна е намалял значително, от 70 на 24%, а социално-икономическите проблеми са отстъпили второто място на икономическите. Тези промени вещаят нарастваща важност на икономиката и постепенното влизане „в тона“ на останалите общини, където доминират проблемите в тази сфера. Те са индикатор за влошаващото се състояние на общината, което става ясно и при разглеждане на отговорите на втория въпрос.

Подредбата на спешните за решаване проблеми е следната: безработица – 33 на сто; ниски заплати и пенсии – 24 на сто; инфраструктура – 22 на сто; лоша администрация – 4 на сто; здравеопазване – 4 на сто; чистота – 3 на сто; нисък стандарт на живот – 3 на сто; трафик – 1 на сто. Сравнено с 2011 г., изпъкват по-ясно безработицата, чийто дял е увеличен с 10%, и инфраструктурата, която се изкачва с една позиция нагоре.

Интерес представлява липсата на миграционни настроения сред населението, въпреки засилената критичност спрямо общината, при дял от 85% на хората, които нямат планове да се преселят трайно в друго населено място. При анализ по социално-демографски профили обаче, се забелязва, че отрицателен отговор дават предимно възрастните, пенсионерите, нискообразованите. Следователно, може да се направи предположението, че ниският дял на утвърдителни отговори идва по-скоро от невъзможност, а не от нежелание за миграция.

Работата на градоначалника Кирил Йорданов е оценена с 4.20, по шестобалната система. За сравнение, през лятото на 2011 година оценката му е била 4.73. Недоволни са най-вече живеещите в селата, хората с основно и по-ниско образование и висшистите, безработните, докато високи оценки дават хората от града, получилите средно образование, учащите и работещите на ръководна длъжност, както и високодоходната група.  44% от анкетираните не биха сменили кмета, ако зависеше от тях, срещу 33%, които биха го направили.

Оценката за общинския съвет е 3.90, при 4.40 миналата  година.

Работата на общинската администрация също отбелязва спад, от 4.65 през 2011 на 4.15 през седми месец тази година.

Намаляването на всички оценки на местната власт не оставя място за съмнение, че доверието в работата на отговорните органи е силно разклатено.

Всеки трети жител на общината се чувства представен в някаква степен, което е в синхрон с резултатите през 2011 и с цялостната тенденция в други общини. Най-слабо представени се чувстват нискообразованите, безработните, хората без доходи или с ниски такива.

Що се отнася до степента на спазване на поети обещания от страна на местните политици, делът на отговорилите „в голяма“ или „в средна“ степен е едва 26%.

Заслужава да се отбележи, че в община Варна определено е наболял проблема за Морската градина и 5% от анкетираните отговарят спонтанно, че биха подкрепили гражданско движение за защита на морската градина. Подобно съсредоточаване на отговорите върху една единствена тема е прецедент спрямо аналогични изследвания в други общини.

 

  • По-голямата част от населението на община Варна не асоциира присъединяването на България към ЕС с положителни промени в живота си. Напротив, делът на отговорилите позитивно е намалял, в сравнение с 2011 година.
  • Морската община е добро място за живеене според 65% от анкетираните. Най-доволни са така наречените „средни“ групи, състоящи се от умерените слоеве на обществото. 
  • Инфраструктурата е най-основният проблем на Варна в момента, но се наблюдава нарастващо значение на икономическите проблеми. Безработицата и ниските заплати и пенсии изпреварват инфраструктурата в класацията на спешните за решаване проблеми.
  • Оценките за работата на кмета, общинския съвет и общинската администрация са по-ниски, в сравнение с 2011 година.
  • Икономическото състояние на общината е оценено с 3.69, спад от 4.79 през миналата година. 
  • Наблюдава се преобладаващо критично отношение към нивото на политическо представителство и на спазване на предизборните обещания, от страна на местните политици.

В допълнение към количественото изследване за община Варна е направен и контент анализ на изказванията и дейността на политиците, отразени в четири от основните медии в региона – вестниците „Народно дело” и „Черно море“ и онлайн източниците „Морето.нет“ и „Варна утре”. Целта на анализа е да се откроят най-дискутираните теми от местните политически лица и на тази база да се направи сравнение с дефинираните от жителите на общината сфери, в които следва да се работи. За установяване доколко политическият дебат е в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е изработен индекс на връзката между политическия и обществен дневен ред.

Като основни говорители, срещани в публикациите за месец юни, може да откроим председателя на ГС на БСП Борислав Гуцанов (в 12% от статиите) и кмета Кирил Йорданов (в 9% от материалите

Икономиката, политиката и социалната политика формират топ 3 на основните теми, на които са посветени разгледаните за периода публикации. С дялове от под 10% следват култура, закон и ред, любопитни, спорт, наука и технологии и природни бедствия. Общият процент надхвърля 100%, поради наличието на повече от една тема в някои публикации. Начело на медийната класация на проблемите е инфраструктурата, с дял от 30%, а на второ и трето място са финанси на общината (23%) и пътища/улици/тротоари, с 22%. Проблеми, свързани с вътрешни дейности, се срещат в 17% от материалите, социалните проблеми заемат дял от 15%, а икономиката и инвестициите – 11%.

При сравняване на класациията на проблемите на общината и класацията на най-често срещаните теми в медиите, става ясно, че проблеми в областите инфраструктура, икономика и социална политика заемат челни места и в политическия, и обществения дневен ред. Изчисленият индекс на съвпадение е със стойност от 32.3%, което представлява спад от измерения през 2011 година индекс от 38.7%. 


1128