Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Оценка на развитието...
Оценка на развитието на общините, работата на местната администрация и кметската институция - Бургас

Оценка на развитието на общините, работата на местната администрация и кметската институция - БургасОбщина Бургас на първо място в класацията на общините

Октомври, 2011. Община Бургас е на първо място в общата класация на 27-те общини с областни центрове, показва широкоаспектно изследване, проведено през септември, 2011 г. от Гражданско движение ДНЕС, съвместно с изследователска агенция ЕСТАТ, което има за цел да оцени развитието на общините и работата на местната администрация и кметската институция през последните четири години. Проучването включва 7 области на оценка: ефективност на административните услуги, финансова стабилност на общината, обжалвани обществени поръчки на общината в КЗК, усвояемост на европейски средства, качество на работата на общинската администрация, качество на общинската инфраструктура и на различни аспекти от живота на общината.

Настоящият анализ е начало на една постоянна инициатива на Движение ДНЕС – гр. Бургас, и изследователска агенция ЕСТАТ, чрез която, на база на изброените седем области за оценка, ние периодично (един или два пъти в годината) ще информираме обществеността чрез вас - медиите, за развитието на общината и изпълнението на програмата, с която нашият кмет и общинските съветници спечелиха изборите. Чрез настоящата инициатива Гражданско движение ДНЕС ще постигне някои от основните си цели, а именно - да бъде:

 • коректив на централната и местната изпълнителна власт;
 • гарант за прозрачността в работата на централната власт, кмета, общинската администрация и общинския съвет;
 • посредник при разрешаването на проблемите на гражданите от страна на централната и местната администрация и подобряване на диалога между гражданите и институциите;
 • защитник на конституционните свободи и права на гражданите и носител на справедливостта на всеки.

Представяме ви повече информация за седемте оценявани области и представянето на община Бургас.

Област 1. Ефективност на административните услуги. Информация за ефективността на административните услуги е получена от Програма „Достъп до информация” на база на оценка на интернет страницата и процеса на обработване на електронни заявления, подадени до общинските административни структури. Основните показатели за оценка са четири:

 • начин на обработване от общинската администрация на заявление, подадено по електронен път, чрез изпратен отговор и време за реакция;
 • изпълнени задължения по Закона за достъп до информация чрез дял на изпълнените изисквания от общо 9;
 • специална секция за достъп до информация чрез дял на изпълнените изисквания от общо 16;
 • публикации в интернет на основата на други задължения чрез дял на изпълнените изисквания от общо 10.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Бургас заема десето място по ефективност на предоставяните административни услуги. На първо място по този показател е община Ловеч, а на последно - община Перник.

Община Бургас е изпълнила 20 от общо 35 оценявани изисквания (57.1%). В най-голяма степен са изпълнени изискванията по Закона за достъп до информация – 8 от 9 (88.9%). По-слабо е представянето на общината по отношение на изискванията в областта на специалната секция за достъп до информация –  7 от общо 16 (43.8%). Изпълнените изисквания във връзка с предоставянето на публикации в интернет на основата на други задължения са 4 от общо 10 (50%).

Община Бургас не спазва законовия срок за разглеждане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация, който не може да е по-дълъг от 14 дни от датата на регистриране на съответното заявление. Времето на реакция на общината е 89 дни.

Област 2. Финансова стабилност на общината. Основен източник на информация за финансовата стабилност на общината са общинските бюджети. Използвани са елементи от методиката, описана в сравнителен анализ по рейтингови оценки на местните финанси на гл. ас. д-р Марин Маринов от Катедра „Финанси и кредит”, СА  „Д. А. Ценов” – Свищов. Финансовата стабилност на община Бургас е оценена на базата на 3 индикатора:

 • степен на социално-икономическо развитие или способността на общината да осигури определено количество услуги (чрез показателя разходи на общината на един жител);
 • данъчен капацитет или възможността на общината да реализира допълнителни разходи за други услуги (чрез показателя данъчни приходи на общината на един жител) и
 • финансова самостоятелност на местното самоуправление на база на наличните разполагаеми средства в общината (чрез показателя приходи от местни дейности на един жител).

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Бургас заема второ място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „финансова стабилност”. На първо място е Столична община, а на последно – община Кюстендил.

По индикатора „социално-икономическо развитие” община Бургас е на второ място с 640 лв./ жител. На първо място по този показател е Столична община, а на последно - община Шумен.

По индикатора „данъчен капацитет” община Бургас е на трето място със 124 лв./ жител. На първо място по този показател е Столична община, а на последно - община Ловеч.

По индикатора ”финансова самостоятелност”  община Бургас заема пето място с 374 лв./ жител. На първо място по този показател е община Шумен, а на последно - община Пазарджик.

 

Област 3. Обжалвани в Комисията за защита на конкуренцията процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За оценка на обжалваните процедури на общината в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) е използвана информация от Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки и базата данни на КЗК. Изчислен е показателят „дял обжалвани обществени поръчки” като съотношение между брой обжалвани в КЗК процедури за 6-месечен период и брой публикувани процедури за възлагане на обществени поръчки за 12-месечен период преди месеца на конкретното измерване.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Бургас заема четвърто място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „обжалвани обществени поръчки”. Нямат обжалвани процедури по ЗОП и НВМОП общините Кюстендил, Монтана и Пазарджик. На последно място е община Русе (с най-много обжалвани процедури).

Обжалваните в КЗК процедури за възлагане на обществени поръчки на община Бургас са едва 4% от общо публикуваните. Това показва, че е налице прозрачност, ефективност и ефикасност в работата на общинската администрация.

Област 4. Усвояемост на европейски средства. Основен източник на информация за степента на усвояемост на европейски средства за общините е публично достъпната Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). Изчислен е показателят степен на усвояемост на европейски средства от общината като съотношение между изплатени и договорени суми.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Бургас заема двадесет и второ място по степен на усвояемост на средствата от ЕС. На първо място е община Ловеч, а на последно - община Търговище.

Община Бургас е договорила 17 проекта на обща стойност  226 833 347лв. От тях са усвоени едва 11% (24 241 325 лв.).Област 5. Оценка на работата на местната власт. За оценка на работата на местната власт (кмет, общински съвет и общинска администрация общо) са използвани данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Бургас е на първо място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „качество на работа на местната власт”. На последно място по този показател е община Видин.

Средната оценка за работата на местната власт в община Бургас е много висока, в сравнение с останалите - „добър” 4.27, по шестобалната система (от слаб 2 до отличен 6). 

Област 6. Оценка на общинската инфраструктура. Общинската инфраструктура е оценена като цяло и на база отделните й елементи - водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване, транспорт, пътища, комуникации и чистота. Основен източник на информация са данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Бургас е на първо място сред 27-те общини с областни центрове и по показателя „общинска инфраструктура”. На последно място по този показател е община Сливен.

Средната оценка за общинската инфраструктура в Бургас е 4.44 по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Най-висока е оценката за комуникациите в общината („много добър” 4.67). На следващите места се нареждат транспорта („много обър” 4.60), на водоснабдяването и канализацията и енергоснабдяването („добър” 4.47), на чистотата („добър” 4.21). Най-ниско са оценени в община Бургас са пътищата („добър” 4.20).

Област 7. Оценка на различни аспекти от живота на общината. Изследването оценява на местно ниво различни сфери като образование, здравеопазване, условия за отглеждане на деца, социални услуги, сигурност, възможности за развлечение, спорт, почивка и възможности за изкарване на пари, които са важни индикатори за качеството на живот в общината. Използвани  са данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Бургас е на първо място сред 27-те общини с областни центрове и по показателя „качество на живот”. На последно място по този показател е община Видин.

Средната оценка за живота в община Бургас е добра – 4.03, по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Най-високо са оценени възможностите за развлечение, спорт и почивка („много добър” 4.72), следвани от образованието („добър” 4.28), условията за отглеждане на деца („добър” 4.24), възможностите за изкарване на пари („добър” 3.95), социалните услуги („добър” 3.85) и сигурността („добър” 3.83). Най-ниско оценено е здравеопазването („среден” 3.31).

Движение ДНЕС идентифицира и следните проблеми на община Бургас, за чието разрешаване ще настоява пред новоизбрания кмет и общинските съветници:

1. Да се освободят от платено паркиране всички паркинги на жилищни и административни сгради.      

 - 50% от всяка улична зона определена за паркиране да бъде безплатна.

2. Да се изградят паркинги за МПС в между блокови и около блокови пространства в комплексите.

3. Да се премахнат опасните и повредени съоръжения от старите детски площадки и се заменят с нови.

4. Да се монтират информационни карти на всички входове на град Бургас.Да се монтират табели с маршрути за преминаване през града.Да се почистят всички действащи указателни табели.Да се монтират табели на всяка улица показваща името и в града.

5. Намаляване цени на административни услуги извършвани от община Бургас. Прозрачност,обективност и обоснованост при формиране цена на данъци и такси.


745