Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Оценка на развитието...
Оценка на развитието на общините, работата на местната администрация и кметската институция - Разград

Оценка на развитието на общините, работата на местната администрация и кметската институция - РазградОбщина Разград на девето място в класацията на общините

Октомври, 2011. Община Разград е на девето място в общата класация на 27-те общини с областни центрове, показва широкоаспектно изследване, проведено през септември, 2011 г. от Гражданско движение ДНЕС, съвместно с изследователска агенция ЕСТАТ, което има за цел да оцени развитието на общините и работата на местната администрация и кметската институция през последните четири години. Проучването включва 7 области на оценка: ефективност на административните услуги, финансова стабилност на общината, обжалвани обществени поръчки на общината в КЗК, усвояемост на европейски средства, качество на работата на общинската администрация, качество на общинската инфраструктура и на различни аспекти от живота на общината.

Настоящият анализ е начало на една постоянна инициатива на Движение ДНЕС – гр. Разград, и изследователска агенция ЕСТАТ, чрез която, на база на изброените седем области за оценка, ние периодично (един или два пъти в годината) ще информираме обществеността чрез вас - медиите, за развитието на общината и изпълнението на програмата, с която нашият кмет и общинските съветници спечелиха изборите. Чрез настоящата инициатива Гражданско движение ДНЕС ще постигне някои от основните си цели, а именно - да бъде:

 • коректив на централната и местната изпълнителна власт;
 • гарант за прозрачността в работата на централната власт, кмета, общинската администрация и общинския съвет;
 • посредник при разрешаването на проблемите на гражданите от страна на централната и местната администрация и подобряване на диалога между гражданите и институциите;
 • защитник на конституционните свободи и права на гражданите и носител на справедливостта на всеки. 

Представяме ви повече информация за седемте оценявани области и представянето на община Разград

Област 1. Ефективност на административните услуги. Информация за ефективността на административните услуги е получена от Програма „Достъп до информация” на база на оценка на интернет страницата и процеса на обработване на електронни заявления, подадени до общинските административни структури. Основните показатели за оценка са четири:

 • начин на обработване от общинската администрация на заявление, подадено по електронен път, чрез изпратен отговор и време за реакция;
 • изпълнени задължения по Закона за достъп до информация чрез дял на изпълнените изисквания от общо 9;
 • специална секция за достъп до информация чрез дял на изпълнените изисквания от общо 16;
 • публикации в интернет на основата на други задължения чрез дял на изпълнените изисквания от общо 10.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Разград заема второ място по ефективност на предоставяните административни услуги. На първо място по този показател е община Ловеч, а на последно - община Перник.

Община Разград е изпълнила 29 от общо 35 оценявани изисквания (82.9%). 8 от общо 9 са изпълнените изисквания по Закона за достъп до информация (88.9%). По-слабо е представянето на общината по отношение на изпълнените изисквания във връзка с предоставянето на публикации в интернет на основата на други задължения – 6 от 10 (60%). Изпълнените изисквания в областта на специалната секция за достъп до информация са 15 от общо 16 (93.8%). Община Разград спазва законовия срок за разглеждане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация, който не може да е по-дълъг от 14 дни от датата на регистриране на съответното заявление. 

Област 2. Финансова стабилност на общината. Основен източник на информация за финансовата стабилност на общината са общинските бюджети. Използвани са елементи от методиката, описана в сравнителен анализ по рейтингови оценки на местните финанси на гл. ас. д-р Марин Маринов от Катедра „Финанси и кредит”, СА  „Д. А. Ценов” – Свищов. Финансовата стабилност на община Разград е оценена на базата на 3 индикатора:

 • степен на социално-икономическо развитие или способността на общината да осигури определено количество услуги (чрез показателя разходи на общината на един жител);
 • данъчен капацитет или възможността на общината да реализира допълнителни разходи за други услуги (чрез показателя данъчни приходи на общината на един жител) и
 • финансова самостоятелност на местното самоуправление на база на наличните разполагаеми средства в общината (чрез показателя приходи от местни дейности на един жител).

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Разград заема пето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „финансова стабилност”. На първо място е Столична община, а на последно – община Кюстендил.

По индикатора „социално-икономическо развитие” община Разград е на трето място с 612 лв./ жител. На първо място по този показател е Столична община, а на последно - община Шумен.

По индикатора „данъчен капацитет” община Разград е на тринадесето място с 60 лв./ жител. На първо място по този показател е Столична община, а на последно - община Ловеч.

По индикатора ”финансова самостоятелност”  община Разград заема девето място с 294 лв./ жител. На първо място по този показател е община Шумен, а на последно - община Пазарджик. 

Област 3. Обжалвани в Комисията за защита на конкуренцията процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За оценка на обжалваните процедури на общината в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) е използвана информация от Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки и базата данни на КЗК. Изчислен е показателят „дял обжалвани обществени поръчки” като съотношение между брой обжалвани в КЗК процедури за 6-месечен период и брой публикувани процедури за възлагане на обществени поръчки за 12-месечен период преди месеца на конкретното измерване.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Разград заема двадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „обжалвани обществени поръчки”. Нямат обжалвани процедури общините Кюстендил, Монтана и Пазарджик. На последно място е община Русе (с най-много обжалвани процедури).

Обжалваните в КЗК процедури за възлагане на обществени поръчки на община Разград са 21.1% от общо публикуваните. Необходими са целенасочени усилия от страна на общината за подобряване на цялостния процес по откриване, провеждане и приключване на процедурите в областта на обществените поръчки, така че да се осигури по-голяма прозрачност, ефективност и ефикасност в работата на общинската администрация. 

Област 4. Усвояемост на европейски средства. Основен източник на информация за степента на усвояемост на европейски средства за общините е публично достъпната Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). Изчислен е показателят степен на усвояемост на европейски средства от общината като съотношение между изплатени и договорени суми.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Разград заема седмо място по степен на усвояемост на средствата от ЕС. На първо място е община Ловеч, а на последно - община Търговище.

Община Разград е договорила 14 проекта на обща стойност 15 080 919 лв. От тях са усвоени 44% (6 658 120 лв.).

5. Оценка на работата на местната власт. За оценка на работата на местната власт (кмет, общински съвет и общинска администрация общо) са използвани данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Разград е на петнадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „качество на работа на местната власт”. На първо място по този показател е община Бургас, а на последно - община Видин.

Средната оценка за работата на местната власт в община Разград е сравнително ниска - „среден” 3.37, по шестобалната система (от слаб 2 до отличен 6).  

Област 6. Оценка на общинската инфраструктура. Общинската инфраструктура е оценена като цяло и на база отделните й елементи - водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване, транспорт, пътища, комуникации и чистота. Основен източник на информация са данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Разград е на петнадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „общинска инфраструктура”. На първо място е община Бургас, а на последно - община Сливен.

Средната оценка за общинската инфраструктура в Разград е 3.84 по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Най-висока е оценката за чистотата („много добър” 4.55). На следващите места се нареждат качеството на комуникациите в общината („добър” 4.02), енергоснабдяването („добър” 3.95), водоснабдяването и канализацията („добър” 3.90) и транспорта („добър” 3.45). Най-ниско в община Разград са оценени пътищата („среден” 3.16). 

Област 7. Оценка на различни аспекти от живота на общината. Изследването оценява на местно ниво различни сфери като образование, здравеопазване, условия за отглеждане на деца, социални услуги, сигурност, възможности за развлечение, спорт, почивка и възможности за изкарване на пари, които са важни индикатори за качеството на живот в общината. Използвани  са данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Разград е на двадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „качество на живот”. На първо място е община Бургас, а на последно - община Видин.

Средната оценка за живота в община Разград е добра – 3.45, по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Най-високо са оценени сигурността („добър” 3.96), условията за отглеждане на деца („добър” 3.87) и образованието („добър” 3.74). На следващо място се наредждат възможностите за развлечение, спорт и почивка („добър” 3.56), социалните услуги („среден” 3.43) и здравеопазването („среден” 2.85). Най-ниско са оценени възможностите за изкарване на пари в общината („среден” 2.74). 

Движение ДНЕС идентифицира и следните проблеми на община Разград, за чието разрешаване ще настоява пред новоизбрания кмет и общинските съветници:

1.Безработицата в града и селата

2. Цената на транспортните услуги

3. Подобряване инфраструктурата на крайните квартали

4. Подобряване  качеството на здравеопазването – инициатор ГД „ ДНЕС „ с подкрепата на община Разград

5. Намаляване на местните данъци и такси

6. Периодичен ремонт на пътните настилки както в града така и в селата

7. Подобряване на цялостния процес по откриване , провеждане и приключване на процедурите при възлагане на обществените поръчки. 

ГД „ ДНЕС „ няма да остане безразлично и към възникналите нови проблеми през предстоящия мандат.


960