Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Продължение от внесе...
Продължение от внесените от

Продължение от внесените от "ДНЕС" в СОС Предложения за изменение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична общинаII.11. Относно правомощията, предоставени на търговското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

  1. “Център за градска мобилност” ЕАД е търговско дружество с общинско участие, а не общинско предприятие. В чл. 51 от Закона за общинската собственост е устоновена възможност за общината да участва в стопанка дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност. Посочено е също така, че общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие, граждански дружества по ЗЗД, както и чрез общински предприятия. Общинското предприятие в чл. 52 ЗОбС е определено като специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет, като дейността му се осъществява въз основа на правилник, приет от общинския съвет. В чл. 53 са посочени и дейностите, които общинското предприятие може да осъществява. Тълкувайки цитираните разпоредби, следва да се направи извод,  че едно общинско предприятие може да осъществява стопанска дейност, но едно търговско дружество с общинско участие не може да развива дейностите по чл. 53 ЗОбС. От друга страна, в ТЗ е посочено, че държавните и общинските предприятия могат да бъдат образувани като търговски дружества в две форми – еднолично дружество с ограничена отговорност и еднолично акционерно дружество. В чл. 62, ал. 3 ТЗ е постановено, че със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества. Тъй като гл. 9 ТЗ касае и общинските и държавните предприятие, то по аргумент за противното следва да се приеме, че общинските предприятия могат свободно да се образуват в друга форма, различна от търговските дружества. Следва да се вземе предвид и определението за търговско дружество, дадено в чл. 63, ал. 1 ТЗ – обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства, като в ал. 2 е дадена възможност и търговските дружества да бъдат учредени и от едно лице. Определяща обаче е целта за образуване на търговските дружества – извършване на търговски сделки. Считаме, че извършването на каквато и да е техническа или контролна дейност не може да се счете за търговска сделка, която задължително се извършва от търговските дружества.

 

В такъв смисъл се е произнесъл и АССГ в решение № 1321/25.02.2013 г., адм. д. № 5765/2012 г. СОС следва да се съобрази със съображенията, изложени в този съдебен акт. В проекта за изменение на НОДТСО е налице тотално незачитане на силата на съдебните решения.

 

На редица места в проекта са предвидени контролни правомощия в полза на търговското дружество:

 

-          Чл. 78 – „Винетните стикери по чл. 74 се издават, активират, анулират и контролират от общинското дружество „Център за градска мобилност" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община”;

 

-          Чл. 83 – „Списъкът по предходния член, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя своевременно на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД, което организира контрола на паркиращите ППС за служебни нужди на територията на Столична община”;

 

-          Чл. 84 – „Служителите на общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД извършват контролни проверки доколко паркирането на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите - общинска собственост на територията на Столична община, е извършено при спазване на нормативните изисквания”;

 

-          Чл. 97 – „Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се  осъществява от служителите на СДВР и Столичен инспекторат, или съвместно със   служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД;”

 

-          Чл. 98 -  „При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на СДВР, Столичен инспекторат и/или общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД отнема картата, която се връща на органа, издал същата”;

 

-          Чл. 99 – „Служителите на СДВР и Столичен инспекторат, съвместно със служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя”;

 

-          Чл. 102 – „Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата, по сметка на „Център за градска мобилност” ЕАД, равняваща се на разходите по издаване и контрол на картата за преференциално паркиране. Цената се определя с решение на столичния общински съвет”;

 

-          Чл. 111 – „Специализираният обществен транспорт, възложен от Столична община и ППС, използвани за предоставяни от Столична община социални услуги, обслужващи хора с трайни увреждания, се обозначават със стикер с надпис „Специализиран транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания“, който се издава от „Център за градска мобилност” ЕАД след представяне на удостоверение за изпълнението на посочената дейност с конкретното ППС, издадено от дирекция „Социални дейности“ на Столична община”;

 

-          Чл. 124 – „Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство тип „скоба”, таксуването на собствениците или упълномощените от тях  водачи, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата”

„Център за градска мобилност” ЕАД не е “служба за контрол” по смисъла на чл. 167, ал. 2 ЗДвП. В закона няма легална дефиниция на този термин, нито са посочени някакви негови характеристики. Същият следва да се тълкува езиково. Съгласно едно от определенията за думата “служба”, давани в Българския тълковен речник, е именно часто от администрацията, отдел. Не считаме, че едно търговско дружество отговаря на това определение. От друга страна, думата “контрол” в правото означава наблюдение с цел да се установи дали действителното положение отговаря на правно изискуемото и съответно при неизпълнение да се наложат необходимите санкции. С оглед на това, абсолютно недопустимо е едно търговско дружество, чиято цел е извършването на търговски сделки, да се приема за “служба за контрол” съгласно ЗДвП.

 

            Предложения: Таксите за паркиране в зоните за платено паркиране следва да отиват в общинския бюджет, а не по сметка на „Център за градска мобилност” ЕАД, както е предвидено в чл. 102 от проекта. Налице е незачитане на законовите принципи и неразграничаване на функциите и целите на търговските дружества, общинските предприятия и съответните административни органи. Следва да се предвиди процедура за предоставяне на тези права по Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите или Закона за публично-частното партньорство. Считаме за най-удачно в тази ситуация да се предвиди създаването на служба, която да се заеме с контролните правомощия, предвидени в НОДТСО.

 

  1. Следва да бъдат изяснени термините „оперативни действия” и „оперативна дейност”. Те се използват на следните места:

-          Чл. 53 – „Оперативните действия по чл.52 се организират и осъществяват от „Център за градска мобилност” ЕАД, по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Столична община”;

 

-          Чл. 93 – „Оперативната дейност по издаването и контрола по използването им се осъществяват от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД”;

 

-          Чл. 121 - Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява от общинското дружество “Център за градска мобилност” ЕАД, по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата”;

 

-          Чл. 124 – „Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство тип „скоба”, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата”.

 

Отново е налице незачитане на решение № 1321/25.02.2013 г. на АССГ, I тричленен състав, адм. д. № 5765/2012 г. В него изрично е отбелязано, че терминът „оперативна дейност” е формулиран твърде общо, като не са определени правата и задълженията, конкретните действия, които се предоставят в компетентност на търговското дружество. По този начин се ограничава правото на защита на субектите, както и се създава възможност за злоупотреба с права и произвол от страна на „Център за градска мобилност” ЕАД.

 

Предложение: Необходимо е да се отчетат съображенията на съда /въпреки, че решението не е влязло в сила/, като се определи в Наредбата какво се разбира под термините „оперативна дейност” и „оперативни действия” и да се посочат изчерпателно правата и задълженията на службата/дружеството, на което ще се възложат властнически правомощия.

 

II.12. По предложението за приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, докладвано от общински съветник Вили Лилков.


Предложението касае определяне на цени за винетен стикер, както следва:

 

-          За първи автомобил – 10 лв. за „Синя зона” и „Зелена зона”;

 

-          За втори автомобил – 45 лв. за месечен винетен стикер и 450 лв. за годишен винетен стикер за „Синя зона”; 30 лв. за месечен винетен стикер и 300 лв. за годишен винетен стикер за „Зелена зона”.

 

Сега действащите такси за винетен стикер, определени с решение № 149/22.03.2012 г. на СОС, са както следва:

 

-          За „Синя зона” – 15 лв. месечен и 150 лв. годишен винетен стикер; за втори автомобил – в троен размер, т.е. 45 лв. и 450 лв.;

 

-          За „Зелена зона” – 10 лв. месечен и 100 лв. годишен винетен стикер; за втори автомобил – в троен размер, т.е. 30 лв. и 300 лв.

 

В чл. 50а, ал. 4 от НОДТСО в сега действащата й редакция е посочено, че правата за паркиране на един автомобил на преференциални цени, определени от СОС важат за един автомобил. За всеки следващ автомобил следва да се заплаща еднократно, за година, тройният размер на цената на услугата, определен с решение на СОС.

 

Считаме, че проектът за решение, докладвано от общински съветник Вили Лилков, противоречи както на НОДТСО в сега действащата й редакция, така и на проекта за изменение на същата, предложен от Общински съветник Радослав Тошев. В предложението за промяна на цените за винетен стикер е предвидено, че за първи автомобил следва да се заплати цена за винетен стикер в размер на 10 лв. Считаме, че това е цената на година, доколкото този извод следва от целия доклад – предложението е направено с оглед понижаване на разходите за семействата, живеещи в центъра, поради продължаващата дълъг период от време икономическа и финансова криза; в доклада е взет предвид и сравнително ниския процент на приходите от заплатени винетни стикери в сравнение с общия размер на приходите, идващи от зоните за платено паркиране. Доколкото към момента действащите цени са съответно 15 лв. на месец за „Синя зона” и 10 лв. на месец за „Зелена зона”, считаме, че предложението за изменение на НОДТСО касае понижаване на цената за годишен винетен стикер за първи автомобил, като същият следва да е в размер на 10 лв. за двете зони.

 

С оглед на този извод, неоправдано високи са определените цени за винетен стикер за втори автомобил. Като се отчете разпоредбата на чл. 50а НОДТСО цените следва да се определят както следва: 45 лв. за годишен винетен стикер за „Синя зона” и 30 лв. за годишен винетен стикер за „Зелена зона”. Считаме, че това е оправдано и с оглед търсения с предложеното изменение ефект – намаляване на разходите на живеещите в центъра семейства поради трудното положение, в което се намират всички граждани в момента.

 

Предложение: Доколкото се предлага изменение на цялата НОДТСО, считаме, че предложението за промяна на цените по чл. 50а следва да отчете и готвените промени. Като се съобразим с разпоредбата на чл. 76 от проекта за изменение на НОДТСО, докладвано от общински съветник Радослав Тошев, цените на винетните стикери трябва да се определят както следва:

 

-          За първи автомобил – 10 лв. на година за „Синя зона” и за „Зелена зона”;

 

-          За втори автомобил – 20 лв. на година за „Синя зона” и за „Зелена зона”:

 

-          За трети и всеки следващ автомобил – 30 лв. на година за „Синя зона” и за „Зелена зона”.

 

Доколкото не е предвидена разлика в режима на двете зони в проекта за изменение на НОДТСО, не е оправдано такова да се предвижда и в допълнителното решение на СОС за определяне на размера на таксите за винетните стикери.

 

Следва да подчертаем, че най-целесъобразно ще бъде размерът на винетните стикери да бъде определен в самата Наредба, а да не се издават допълнителни решения на СОС. Такова разрешение ще бъде в съответствие с чл. 10 ЗНА и с принципът за процесуална икономия. 

 

III. Като възможно разрешение на проблема с паркирането и трафика в центъра на столицата, моля да имате предвид следните наши предложения. По исторически причини, най-вече градоустройствени грешки, центъра на София е претоварен с административни и жилищни сгради без оглед на достъпа до тях – нито транспортно, нито като достъпна среда. Очевидна е невъзможността да се осигурят достатъчен брой паркоместа на настоящия етап чрез многоетажни паркинги. Единствен изход според нас е строителството в центъра да се ограничи по целесъобразност а наличните зони за паркиране да се ползват по най-рационален начин или СО да пристъпи етапно към изграждане на многоетажни оборотни паркинги в зоните за платено паркиране.

 

Столичен инспекторат, Кметът и Главният архитект на София да изпълняват задълженията си, свързани с контролиране на строежите и изграждането им в съответствие с издадените разрешения за строеж и задължителните изисквания за осигуряване на гаражи и паркоместа. Да не се допуска изградени гаражи да променят предназначението си на магазини и по този начин МПС да остават без предвидена възможност за паркиране.

 

IV. На гражданите следва да се осигури достъп до информация с цел постигане на прозрачност при управление на общественото имущество и възможност за  упражняване на контрол. Това наше предложение е от изключително значение за демократичното развитие на отношенията община – граждани. То не беше взето предвид при приемането на последните изменения на НОДТСО.

  1. Считаме, че следва да има по-голяма прозрачност по отношение на събраните суми от зоните за платено паркиране – например в интернет страницата на СО да се публикува подробен годишен отчет със следната информация: общ брой паркоместа в зоните за платено паркиране; продадени талони и получени  СМС-и; брой на служебните абонаменти и общ брой месеци на абонамент; събрани суми от винетни стикери за локално паркиране и брой закупени стикери; принудително преместение автомобили поради неправилно паркиране; събрани суми от наказателен паркинг; събрани суми от техническо средство „скоба” и др. 
  2.  Считаме, че събраните суми от зоните за платено паркиране следва да се използват единствено за развитието на транспортната инфраструктура на гр. София.
  3. Предлагаме да се създаде държавен обществен комитет или звено към СО, което да контролира приходите от принудително преместени автомобили, поствени технически средства тип „скоба”, платени паркоместа и обществени паркинги, суми от закупени винетни стикери и да ги насочва за проектиране и строежи на нови обществени паркинги и паркоместа в гр. София.

 

V. С настоящото становище сдружение „Гражданско движение ДНЕС” отправя конкретни възражения, забележки и предложения във връзка с Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община. Считаме за изключително важно съобразяването на измененията и допълненията на същата с издадените към момента съдебни актове. В това отношение не се позоваваме единствено на възможността един незаконосъобразен акт да бъде отменен отново. Следва да се подчертае фактът, че съдебната власт е призвана да защитава правата, свободите и законните интереси на гражданите и да съблюдава законосъобразността на приеманите подзаконови административни актове. С оглед на тази нейна основна функция и с оглед стабилността в държавата, изключително важно е при издаването, изменянето и допълването на тези актове да се има предвид съдебната практика, като се вникне в указанията, която същата дава. Това ще прекрати въртенето в кръг, което възниква от приемането на една и съща уредба няколкократно след като е била отменяна от съдилищата.

 

Считаме за изключително важно да бъдат възприети исканията и възраженията на гражданите. Общината, а и държавата като цяло, не следва да действа самоцелно, а да се стреми към подобряване на стандарта на живот на жителите си. Наложително е стриктно да се отчитат и вземат предвид конкретните желания на гражданите, а не да е налице стремеж към установяване на определен режим на всяка цена, колкото и нецелесъобразен да е той.

 

Надяваме се, че ще вземете предвид отправените в настоящото становище искания и възражения. Молим, да ги оцените съгласно тяхната целесъобразност и да приемете един акт, който да съответства на закона, справедливостта и интересите на всички граждани.

 

Тук следва да припомним, че през месец август 2013 Гражданско движение "ДНЕС" също внесе Предложения за промяна на Наредбата за организация на движението в столицата


5238