Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Актуално / Ще спре ли Законът з...
Ще спре ли Законът за енергетиката произвола на монопола? По-голямата част от исканията на „ДНЕС” са отразени в проекта за промени на Закона за енергетиката

Ще спре ли Законът за енергетиката произвола на монопола? По-голямата част от исканията на „ДНЕС” са отразени в проекта за промени на Закона за енергетикатаНад половин милион наши съграждани, които издигнаха глас срещу монополите и се включиха в националната подписка на Движение „ДНЕС”, очакват отговор какво се случва с техните искания и какво е бъдещето им като потребители”. С тези думи Анжелика Цокова – член на Координационния съвет на „ДНЕС”, откри днешната пресконференция на движението, на която бяха отчетени резултатите от проведената в края на 2010 г. национална подписка срещу монополите, в контекста на предстоящото приемане на промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). В пресконференцията участваха още членовете на Координационния съвет на „ДНЕС” Валентин Йовев и Офелия Йорданова.

 

Участниците в днешната пресконференция припомниха, че от м. февруари 2011 г. на територията на цялата страна функционират граждански приемни на „ДНЕС”, където адвокати-доброволци дават безплатни консултации на граждани, имащи проблеми с монополисти. Част от тези жалби вече са в съда.

 

Едногодишната битка на „ДНЕС” с монополите премина през серия от срещи с ръководството на ДКЕВР и на ресорните парламентарни комисии. Беше внесен иск във Върховния административен съд срещу решението на ДКЕВР за увеличение на енергийните цени от 1 юли м.г. Бяха внесени по официален път предложения за промени в Закона за енергетика.

 

Бяха отправени и няколко писмени питания към ръководството на Народното събрание относно движението на внесената от „ДНЕС” национална подписка, но все още няма официален отговор, макар че според Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, органът, до който е отправена подписката (в случая – НС), е длъжен да разгледа направените предложения и в 3-месечен срок от връчването й да обяви своето решение и мерките за неговото изпълнение. „Такъв отговор няма не три, а вече 13 месеца”, възмути се г-жа Цокова. Въпреки това, тя отбеляза, че внесените за обсъждане в Народното събрание предложения за промени в ЗЕ отразяват по-голямата част от исканията на гражданите.

 

 

 1. I.                    Приетите искания на „ДНЕС” са:

 

 1. 1.    Да се гарантира прозрачност при формирането на цените, непрекъсваемст на доставките на услуги от страна на монополните дружества, конкуренция и балансиране интересите на потребители, производители и доставчици;

Според промените енергийните предприятия са длъжни при поискване от ДКЕВР, от КЗК и от Европейската комисия, в изпълнение на техните правомощия, да предоставят документация, счетоводна, технико-икономическа и друга информация, включително за сключени договори.

Създава се и изцяло нов раздел „Мерки за защита на крайните клиенти”, в който са разписани задължителните елементи на договорите между потребители и доставчици на енергия, произнасянето по жалби; информацията, която доставчиците трябва да предоставят на своите потребители; съдържанието на Общите условия към договорите.

Става задължение на енергийните предприятия да предоставят за одобрение на ДКЕВР правила за работа с техните потребители; да осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите за техните права, съгласно приетите правила за работа. Предвидени са и промени за гарантиране непрекъсваемостта на доставките.

Имаме известни резерви по отношение регламентацията на качеството на услугите. За некачествения ток вече има задължение за въвеждане на контролни прибори, но всичко зависи от желанието за инвестиции от страна на дружествата.

 

 1. 2.    Да се ускори пълната либерализация на търговията с електроенергия и въвеждане на борсова търговия при запазване интересите на битовите потребители;

Като цяло, проектът на ЗИД на ЗЕ е насочен преди всичко към транспониране на европейското законодателство в посока либерализация на енергийния пазар – това е ключовата причина, поради която се пристъпва към промени в закона и е съвсем естествено това да е и водещата насока на промените. В този смисъл, искането на „ДНЕС” за пълна либерализация на търговията с ел.енергия е изпълнено.

 

 1. 3.    Да се осигури нормативно създаването на специализирано звено за «дълбок» енергиен одит, което да има пълномощия за работа с първични документи на монополните дружества и право на достъп до класифицирана информация. Контролната дейност на специализираното звено следва да се базира на принципа на «случайния достъп» с елемент на внезапност;

Точно така формулирано искането на ДНЕС не фигурира в проекта на ЗИД, но по същество въпросът е уреден чрез изцяло нов раздел, в който се предвижда съответният достъп до класифицирана информация, въведена е функцията на „отговорник по съответствието”, който практически е одитор и контролира изпълнението на ангажиментите и дейността на операторите. Множество текстове практически ограничават възможността операторите да действат своеволно, тъй като за почти всяко свое действие трябва да получават разрешение от ДКЕВР, като предоставят съответната подробна и пълна информация.

 

 1. 4.    Да се предприемат организационни мерки за усъвършенстване на подходите за регулиране цените и приходите на/от монополно предлагани стоки и услуги по европейския формат на метода «Горна граница».

Промените в ЗЕ предвиждат промяна в Чл. 32. ал.1 („Комисията може да регулира цените чрез определяне на горна граница на цени или приходи...”), където думите „определяне на горна граница” се заменят с „прилагане на различни методи за регулиране”. По този начин фактически се разширява кръгът от възможности за регулиране на цените.

 

 1. 5.    При установено драстично увеличение на сметката, потребителят да ползва услугата до оповестяване на резултатите от проведената от монополиста или контролния орган експресна проверка;

В новия раздел «Мерки за защита на крайните клиенти» се предвижда задължителен обхват на договорите между потребителите на енергийни услуги и енергийните предприятия, в т. ч. условията за едностранно прекратяване на договора от потребителя на енергийни услуги и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане. Предлагат се и промени в главите „Контрол в енергетиката” и „Принудителни административни мерки”, с които се обезпечава ефективност при упражняване на контролните правомощия и опростяване на процедурите по установяване на нарушения и тяхното санкциониране. Предвидени са изменения в административнонаказателните разпоредби, съответстващи на повишените изисквания към дейността на операторите на преносни мрежи, както и изменения, прецизиращи действащите норми по отношение размера на предвидените санкции.

 

 1. 6.    Да се въведе програма за декларативно намаляване размера на «признатите» загуби на енергия в дейността на естетвените монополи;

Според проекта за промени на ЗЕ т.нар. „признати загуби” ще са за сметка на печалбата на дружествата, което е една положителна промяна, стимулираща енергийните дружества да инвестират за намаляване на тези загуби, респективно – това би следвало да снижи цената за крайните потребители. Не трябва да се забравя, че макар сред страните от ЕС цената на ел.енергия у нас да е най-ниска, загубите на българските енергийни дружества са сред най-големите – 18-20% на годишна база.

 

 1. 7.    Да се предвиди възможността за прекратяване на договорните отношения с „Топлофикация”, без последващи плащания и такси от страна на потребителите.

Съгласно предложението за нов чл.38а, договорите между потребители и доставчици задължително съдържат „условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условия и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране. Освен това, съгласно действащия ЗЕ „Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата, не желаят да бъдат потребители на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение;  Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 2 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението.”

 

 1. Частично приети искания на „ДНЕС”:

 

 1. 1.      Да има по-голямо участие на гражданите в обсъжданията и вземането на решения от ДКЕВРотнасящи се до предлаганите от монополните дружества цени. Да се оигури нормативна среда за създаване на специализирано звено за «медиаторство», предхождащо по своите действия съдебните спорове между естественитемонополи и регулиращия орган във Върховния административен съд”.

Чрез ЗИД на ЗЕ на ДКЕВР са вменени функции на медиатор за доброволно решаване на спорове, както поиска „ДНЕС”, но в същото време е ограничен кръгът на жалбоподателите до „сдружения за защита на потребителите, включени в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на потребителите” и се закрива Общественият съвет към министъра на икономиката.

 

 1. 2.      Чрез дейността на специализираното звено за «дълбок» енергиен одит да се пресече необоснованият по обхват и размер процес на безконтролен «аутсорсинг». «Аутсорсването» на дейности от естествените монополи да става след анализ и доказване на неговата ефективност.

При някои компании се наблюдава повече от 90% аутсорсване на дейността им, с което практически се заобикалят изискванията на Закона за обществените поръчки и, вместо да се намали себестойността на услугата, тя нараства в пъти. Аутсорсингът де факто е форма на източване на дружествата и точно това води до завишаване на цените. И с промените в ЗЕ не е предотвратена опасността чрез аутсорстване на дейности да се източва (фиктивно да се намалява) печалбата на дружествата, затова искаме гарантиране на по-голям контрол в това отношение. Надяваме се, обаче, чрез предвидените завишени правомощия на регулатора ДКЕВР да има завишен контрол.

 

III.  Предложения на „ДНЕС”, които не са включени в проектозакона или не са предмет на уреждане чрез ЗЕ, но продължаваме да настояваме да бъдат възприети чрез поднормативни документи и/или чрез т.нар. Общи условия:

 

 1. Да се ускори въвеждането на автоматизирани системи за обективни оценки на качеството на доставяната енергия и на системите за пренос и разпределение;
 2. Да се въведе електронно отчитане и електронна фактура на монополните услуги;
 3. Да се въведе картова предплатена услуга за консумация на електрическа енергия и, по възможност, за останалите монополисти.
 4. Да се премахнат всякакви такси за регистрация на абонати или при промяна титуляри на партиди и др. подобни, представляващи скрито увеличение на цената на монополната услуга;
  1. Да не се въвежда такса ” Електромер” и „Водомер”;

С промените в ЗЕ се предлага отпадането на императивния текст в действащия в момента закон, с който се забранява начисляването на такса „електромер”.  Предвидено е въпросът да се урежда между оператор и клиент, но (!) само ако утвърдените от ДКЕВР тарифи позволяват да се избира начина на отчитане, при това с писмено заявен от клиента избор. Казано с други думи, оставено е на ДКЕВР да решава дали да позволи алтернативни методи на отчитане, или да наложи единен метод.

Що се отнася до останалите видове такси – за регистрация на абонати, промяна на партиди и пр., въпросът изобщо е изключен от вниманието на законодателя. 

 

Гражданско движение „ДНЕС” декларира: 

 

1. Настояваме за публичност и прозрачност при обсъждането на Закона за енергетиката. Чрез персонални писма ще настояваме пред председателите и до всеки отделен член на комисиите, обсъждащи закона, да участваме в заседанията им по време на дебатите! Чрез вас и чрез нашия сайт ще информираме гражданите каква е позицията на всеки член от съответната комисия по всяко от 13-те искания на половин милион граждани!

2. Ще се обърнем за съдействие към европейските институции – Европейската комисия за защита на потребителите и Европейската консултативна група на потребителите.

3. Ще сезираме Джон Дали – еврокомисар по здравеопазването и защита на потребителите.

4. Готови са и нашите доброволци – адвокати да се възползват от всички законови възможности за защита на гражданските интереси чрез съдебните институции.

5. Ако исканията на над половин милион граждани, целящи ограничаването произвола на монополите не бъдат приети от НС, то ще излезем отново на улиците и площадите!

 

Надяваме се депутатите да проявят здрав разум като представители на своите избиратели и да не обръщат гръб на проблемите на обществото и в скоро време да имаме адекватен на европейските потребителски норми Закон за енергетиката, който да дава яснота по отношение на това колко и за какво плащаме..