Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Сигнал в приемната н...
Сигнал в приемната на „ДНЕС“ за неправомерни действия на вещо лице, извършило Съдебно техническа експертиза

Сигнал в приемната на „ДНЕС“ за неправомерни действия на вещо лице, извършило Съдебно техническа експертизаВ приемната на Гражданско движение „ДНЕС“ в София получихме сигнал от Стоилка Порязова, от Пловдив, адресиран и до Председателя на Окръжна прокуратура – Пловдив, относно:

Неправомерни действия на вещото лице извършило Съдебно технически експертизи (СТЕ) по гр.д. 8028/2011 г. (№1 и №2) на ПРС-VIII гр.с., гр.д. 5326/2012 г. (№3, №4 и №5) на ПРС-VI гр.с., гр.д. 13568/2013 г. (№6) на ПРС-XVI гр.с. заведени от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД срещу Стоилка Иванова Порязова.

Тук прилагаме целия сигнал, за да може граждани, изпаднали в същото или подобно положение, да се запознаят и да използват, при необходимост, правните обосновки, съдържащи се в него.

Моите притеснения относно извършване на незоконосъобрезни действия срещу мен във връзка със статута ми на ползвател на топлинна енергия доставяна от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД изразих в подаден сигнал Вх.№ 6133/2013 г. на Окръжна прокуратура Пловдив. Част от сигнала се отнасяше до действия или бездействия на вещото лице Минчо Николов Минев извършило съдебно-техническите експертизи по делото. Копие на Същите прилагам тук:

Относно действията и заключенията на вещото лице по съдебно-техническата експертиза (СТЕ).

 1. С какво право след представяне на първата СТЕ вещото лице в съдебно заседание се опитва да постави под съмнение и да разколебае съда за надеждността срещу злоупотреби на изолираните или със строителен дефект отоплителни тела. Действие което принуждава до искане на нова изрична експертиза, в която поставен пред дилемата за невярно заключение вещото лице само опровергава думите си пред съда?!
 2. На какво основение вещото лице по втората СТЕ, след като е установило, че по никакъв начин от пломбираните и повреден разиатор (в кухнята) не е било възможно да бъде потребявана топлоенергия, се опитва да омаловажи безспорно установеното с юредическа интерпретация, което не е негово право?!
 3. На какво основание вещото лице по СТЕ твърди, че използваните индивидуални измервателни уреди поставени на отоплителните тела са най-надеждния инструмент за пресичане на злоупотреби: „ ... единствено постоянното наличие на ИРУ върху монтиран и свързан към сградната инсталация радиатор гарантира дали през него е ползвана ТЕ”, след като в справката (Приложение 3) приложена от самия него е видно, че начислените „сградни разходи” в пъти надвишават технологичните възможности на отоплителната система при нормален режим на работа. Освен това вещото лице в СТЕ премълчава факта, че необезвъздушен радиатор, дори при докрай отвит вентил се загрява само частично и поставен на него измервателен уред дори не отчита каквото и да е потребление.
 4. Чии интереси и дали не умишлено обслужва СТЕ с погрешното твърдение, че билоТЕОРЕТИЧНО че„ ... количеството топлинна енергия отдавано от вертикалните захранващи тръби на сградната инсталация /така както инсталацията е изпълнена проектно/ безспорно не е същото в различните етажи разположени по височина ...” и обратно, че на ПРАКТИКА  „ ... това различие било игнорирано нормативно ...”?!
 5. След като в третата СТЕ вещото лице повдига завесата за техническите параметри на отоплителната система и принципите на работотата и съгласно инженерно-техническия проект, на какво основание отказва да направи изчисления, дали начисленото от ищеца потребление отговаря на проектните възможности на отоплителната система!?

Поради отказа на вещото лице да предостави на съда вярната и точна информация, за реалното потребление на топлинна енергия от ответника, съгласно проектните възможности на отоплителната системаза, предоставям на вашето внимание „Математически модел за справедливо дялово разпределение на реално потребена топлинна енергия в сгради с вертикална отоплителна система и режим на етажна собственост”(депозиран в МИЕ и приет за обсъждане в работната група за промяна в нормативната уредба). В последните таблични приложения на модела (12-15) е анализирана реалната информация предоставена от вещото лице по делото и какво би следвало да е реалното потребление на ТЕ от ответника по делото.

Нови обстоятелства:

До този момент единствената информация, която имам е, че сигнала е препратен по компетентност на разпореждане в ДКЕВР на 21.11.2013 г. Това което ме притеснява е, че вещото лице (ВЛ), което е извършило всички 6 броя СТЕ и по трите дела заведени срещу мен проявява все по-голяма арогантност и според мен проявява открито пристрастие в полза на ищеца „ЕВН България Топлофикация” ЕАД и отказва или не отразява обективно фактите по поставените му задачи.

 1. И на трите дела досега ВЛ изготвя  заключенията на първите СТЕ (№1, №3 и №6) по тях без да посещава дома ми за отразяване на реалната фактология по поставените задачи, а ползва само документи- справки (без подпис на изготвител и изходящ №) на ищеца и прави заключения само по тях при това не чисто технически?!. Това налага да му се възлагат нови допълнителни задачи, срещу ново заплащане( СТЕ №2 и №4) за установяване на фактологията.
 2. Стига се до там, че на ВЛ вече „не си спомня” от предишни посещения, точната фактология относно вида на пломбите и надеждността им срещу неправомерно ползване на ТЕ и изразява хипотези различни от реалността Това  налага да му се възлагат нови допълнителни задачи, срещу ново заплащане (Протокол от съд. заседание на VI гр.с. на ПРС по гр.д. 5326/2012г. от 15.10.2012 г.)
 3. Едва в СТЕ №4 по ред (т.3.2.5 и т.3.2.6), ВЛ при напомняне на отговорността му по НК , най-после даде категоричен отговор, че от пломбираните радиатори и този със строителен дефект въобще не е възможно да е потрябявана ТЕ – заключение прието без възражения в съдебното заседание.
 4. ВЛ вместо да приключи работата си с устянавяване на техническото фактическо състояние, превишава правата си и се впуска в просторни анализи и заключения  относно правната страна на въпроса и извземвайки функциите на страните по делото и съда, дава правно заключение което съда да прилага. Той дори не се смущава, че в една и съща СТЕ за един и същ казус защитава едновременно две съвършенно противоположни заключения. Първо че  технически и в действителност е невъзможно да е потребявана ТЕ от неработещи радиатори (пломбирани и дефектен), а веднага след това чрез словестна интерпретация ги приравнява на работещи без ИРУ с право да им бъде начислена пълна специфична мощност и съответно да се изисква такова задължение от мен. Най-фрапиращото е че ВЛ пренебрегва установеното от самия него техническо и фактическо състояние и дава указание да се прилага хипотетичното нереално състояние плод на словестна интерпретация. По същество считам че това е:

Порочно приравняване на пломбиран (неработещ) радиатор на работещ без ИРУ

“Пломбирано отоплително тяло“ е отоплително тяло, към което е спряно топлоподаването, чрез затваряне и пломбиране на спирателната арматура, а не чрез физическото отделяне от сградната отоплителна инсталация и което не е оборудвано със средствата по чл.140, ал.1, т.3 ЗЕ.“(§1, т.12 от Наредбата). Тази дефиниция е напълно коректна както от научна така и от практическа гледна точка. Нещо повече дори липсата на измервателен уред правилно не е дефиниран като необходим за да промени състоянието му на тяло със спряно топлоподаване. 

В реалната действителност съществуват постулати потвърдени от практиката и науката, които се прилагат без да е необходимо да се доказват. Така например при топлоотдаването, както и във всички останали физични явления и процеси е налице математически израз, който като функция отразява неговия размер и промените на потреблението във времето и пространството. За да бъдат обаче те реални е необходимо да са изпълнени минимум две условия – „необходимо” и „достатъчно”.Например за спирането на отоплението в радиатор е необходимо да е налице спирателен кран и той да бъде завъртян така че да не пропуска преминаване на гореща вода. Това условие обаче не е достатъчно за да стане невъзможно неговото повторно пускане по всяко време – За да стане това възможно е необходимо да се постави надеждно устройство (пломба) която да направи невъзможен достъпа до спирателния кран за неговото отваряне. Т.е. спирателния кран е „необходимо условие” за спиране на достъпа на ТЕ до радиатора, а пломбата е „достатъчно условие” този радиатор да не може да бъде използван.  Това се установява и доказва на практика и от съдебно-техническите експертизи

Допълнителен текст от Наредба 16-334(§2, ал. 1), обаче изисква на отоплителните тела да се поставят  Индивидуален разпределителен уред (ИРУ) и според ал. 2 – ако това условие не бъде изпълнено те да се приравнят на отоплителни тела без уреди.  Това ново допълнително условие на практика е невъзможно да превърне автоматично неработещ радиатор със спряно топлоподаване в работещ, защото то се явава допълнителено „необходимо” условие, от което може да се отчете потребление, но въобще от него не зависи пропускането на ТЕ през радиатора. Това може да стане единствено, ако се наруши целостта на пломбата и стане възможен доастъпа  до спирателния кран за неговота отваряне. Т.е. да се премахне „достатъчното условие”(пломбата)  правещо го неработещ.

СЛЕДОВАТЕЛНО  §2, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА Е ПРИЛОЖИМА ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА РАБОТЕЩИ РАДИАТОРИ БЕЗ ИРУ И ЗА ПЛОМБИРАНИ РАДИАТОРИ БЕЗ ИРУ, НА КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА Е НАРУШЕНА ЦЯЛОСТТА НА ПЛОМБАТА ПО НАЧИН ПОЗВОЛЯВАЩ ДОТЪП ДО СПИРАТЕЛНИЯ КРАН  И НЕГОВОТО ОТВАРЯНЕ.В конкретния случай липсва такова обстоятелство.

 1. В потвърждение на несъстоятелността на тезата пломбираните радиатори с ненарушена цялост на пломбата и без ИРУ да де приравняват автоматично към работещи без ИРУ се потвърждава и от факта, че в съседен на моя апартамент ( № 21) от 6 пломбирани радиатора също като моите – ЕВН начислява на три радиатора потребление на пълна специфична мощност, а на другите три се начислява нулево потребление?!
 2. Невярно е заключението на ВЛ че „ ... единствено постоянното наличие на ИРУ върху монтиран и свързан към сградната инсталация радиатор гарантира дали през него е ползвана ТЕ”. След като той за пореден път изготви своето заключение по СТЕ №6 без да посети жилището ми, без да установи и отрази фактическото състояние на отоплителната система, по мой сигнал това го направи снимачен екип на предаването „Граждански контрол” и областния координатор на ГД ДНЕС на 15.01.2014 г. и установиха врапиращи престъпни несъответствия със заключенията на ВЛ, като например : от отоплително тяло с ИРУ може да се потребява максимално възможен дебит ТЕ без той да се отчита от ИРУ. По 8 от 9-те щранга в два посетени апартамента тече гореща вода директно към покрива на сградата (технологично недопустимо без намеса от абонатната станция, до която потребителите нямаме достъп) без това да се отчита въобще от ИРУ. Тези доказателства по т.5 и т.6 могат да се получат служебно от екипа на предаването „Граждански контрол” по ТВ7 нюз, тъй като ВЛ по делото въпреки поставените му задачи от съда най-веротно няма намерение да ги отрази в заключението на СТЕ. По този начин  се прикриват огромни манипулации на доставчика на ТЕ за начисляване по сметките на абонатите на голямо количество непотребена ТЕ?!
 3. Не по-малко смущаващ е отказът на ВЛ да опише принципа на работа на отоплителната система и най-вече на Сградната инсталация, препращайки чрез СТЕ №6 (отговор но Въпрос 3.19) съда сам да си търси стари заключения от негови СТЕ от други дела срещу мен. Освен твърдението че „... количеството топлинна енергия отдавано от вертикалните захранващи тръби на сградната инсталация (така както инсталацията е изпълнена проектно), безспорно не е същото в различните етажи, разположени по височина. То намалява с увеличаване на височината.“ и че за да се използва ТЕ от „сградна инсталация“на последния етаж където живея, „трябва обезателно да функционират собствените му радиатори” – ВЛ повече ясното по тази задача не дава. ВсъщностСпоред действащата методика размера на потребление от Сградна инсталация  се разпределя по равно между всички жилища единствено според общия обем на жилищата, независимо от това дали в тях е имало и колко потребление на ТЕ?! Това е абсолютно невъзможно на практика предвид заложените принципи на работа на ОС по проект и реализация, и нейните технологични възможности?! Според тях и според закона на Нютон за топлоотдаване във въздушна среда реалното съотношение на потреблението на ТЕ от СИ между първия и последния етаж на 8 етажна сграда е:

Q8 a.(T1 – T2).F8F8 0,28   при това ако работят радиатори само на 8 ет. 

Q1     a.(T1 – T2).F1   F1    1,95   7  

(0,28 и 1,95 е площта на тръбната инсталация съответно на 8-ми и 1-ви етаж изчислени по предоставени данни от ВЛ по СТЕ №5-която не е приложена по предстоящото за разглеждане дело и към която ВЛ препраща съда)

При включване на другите радиатори съотношението достига до 1/50. На практика потреблението ТЕ от СИ на най-горния етаж е невъзможно да бъде равно на това на по-долните етажи. Разпределението на ТЕ от СИ по действащата Методика по-равно според обема на жилището е нереално и практически невъзможно и това я прави нищожна и измислена за прикриване на нерегламентирана и неползвана, но начислена ТЕ (установено от снимачния екип на предаването „Граждански контрол”

 1. 8.    Друг момент на превишаване на правата от ВЛ е да дава заключение, че по Приложения № 7 от СТЕ №1, №3 и №6 Съдебно счетоводната експертиза може да прави своето заключение само по СПРАВКА предоставена от ищеца без име на съставителя, без подпис, без изходящ номер и без приложени първични документи (данъчните фактури чиито номера са цитирани в справката). Съгласно чл 113, чл124 и чл. 125 от ЗДДС до 5 дни след приключване на всеки данъчен период тези фактури трябва да се издадат и да се връчат на потребителя. дДа се внесе начисленото ДДС по тях в НАП от доставчика в срок и да се декларира пред НАП. Такива фактури не съм получавала, а само понякога известия за задължение, което по същество би следвало да е нарушение на ЗДДС. 

Изложените според мен нарушения  на ВЛ показват опит за прикриване на  безконтролно потребление на ТЕ  от радиаторите ползващи ИРУ. Потвърждение на това твърдение дава и факта, че при регламентирано по Технически проект приблизително съотношение  1 : 2,5 (28% : 72%) на топлоотдаване на ТЕ  между „сградна инсталация” и „отоплителни тела” - на практика без всякакво смущение с подкрепа на порочна, нормативно регламентирана методика това съотношение се обръща в практически невъзможното дори до 3 : 1 (75% : 25%) в полза на „сградна инсталация”(Приложение 3 от СТЕ №1, №3 и №6). Това е изгодно единствено и само на доставчика Топлофикация, който си осигурява много по-голямо нерегламентирано потребление на доставена ТЕ при драстично влошено качество на топлоотдаването  изключително за сметка на абонатите. Тези факти придобиват своето реално цифрово изражение при налагането на реално начислените от Топлофикация показатели върху Математическия модел предложен в МИО и  МС за обсъждане и вземане на решение за промяна на действащата Методика, както и в Сигнала ми до ОП Пловдив с вх. №. 6133/2013 г. Изложените факти се знаят, но се премълчават угоднически и дори престъпно  от цяла армия добре платени инженери-топлотехници работещи за Топлофикационните дружества. А вещото лице в съда се опитва дори да оправдае технически невъзможното, за да защити позицията (изградена само върху невъзможни хипотези  облечени в нормативни разпоредби) на бившия му, а по всяка вероятност  и настоящ работодател.

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

            Предвид изложеното моля да разпоредите проверка и ако бъдат установени нарушения, които да бъдат класифицирани като престъпления по смисъла на НК да бъде потърсена съответната отговорност, тъй като на 04.02.2014г. предстои поредното заседание по гр.д. 13568/2013 г. на ПРС-XVI гр.с.. и се опасявам, че отново ще бъдат изложени факти и обстоятелства от ВЛ, които не отговарят на обективната действителност. Опасявам се, че отново ВЛ чрез заключенея основани не на технически факти, а на юридическата им интерпретация (на каквато той няма право), ще се опита отново да кредитира тезата на ищеца както го прави във всички СТЕ до сега (в т. 7:Заключение на вещото лице), В него ВЛ  противно на безспорно потвърдена ТЕХНИЧЕСКА невъзможност да е потребявана начислената от ищеца ТЕ , този път твърди, че „Няма ТЕХНИЧЕСКИ основания за оспорване на начислените количества топлинна енергия по партидата на имот абонатен № 58756, ...”?!


1390