Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС” внесе своите ...
„ДНЕС” внесе своите предложения за изменение на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София”

„ДНЕС” внесе своите предложения за изменение на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София”Гражданско движение „ДНЕС” внесе своите експертни предложения за изменение на „Общи условия за  продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София”.  Публичното обсъждане на проекта, в което ще участват и енергийните експерти на „ДНЕС”, ще се проведе на 5 ноември, сряда, 15:30 часа в зала 306, ул. „Ястребец” №23 Б, гр. София.

Предлагаме на вашето внимание пълния текст на внесените от Движението промени: 

 

            Относно: бележки по проекта за изменение на Общи условия за  продажба на                         топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на                   клиенти в град София

 

            1. Раздел І.  Дефиниции.

            По 1.1. Дефиницията по т. 4 за "Инсталация в сграда" или "сградна инсталация".

            а. да се запази съществуващата редакция;

            б. от първото изречение да отпадне изразът „както и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на клиентите.”

            в. второто изречение да добие следната нова редакция „Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сграда,  съвкупността от главните вертикални и хоризонтални разпределителни тръбопроводи, включително до отоплителните тела в тях, са елемент на съответната инсталация в сградата.”

            По т. 1.2. Да остане съществуващата дефиниция.

 

            2. Раздел ІV - Права и задължения на клиента.

            а. по т. 3.1. От текста да отпадне изразът „в рамките на допустими технологични ограничения” докато не получи легитимно определение.

 

            3. Раздел V – Условия за качеството на топлоснабдяването.

            а. по Чл. 14. (1), т.1. В края на изречението да се добави изразът: „съгласно утвърдения температурен график, външните температури, топлинния капацитет на отопляемия обект и реалното потребление от клиентите в него.”

            б. по ал. 2. да отпаднат думите „от ДКЕВР” и се добави изразът „с техническите изисквания към абонатните станции, одобрени от изп. директор на “Топлофикация София” EАД.”

            в. По ал. 3. Нова редакция както следва: 

            (3) Продавачът е длъжен през отоплителните периоди да подава в абонатната станция топлинна енергия при спазване на утвърдения температурен график, външните температури, топлинния капацитет на отопляемия обект и реалното потребление от клиентите. Входящата и изходящата температури във вътрешната отоплителна инсталация да съответстват на одобрените от изп. директор на „Топлофикация-София” ЕАД  Изисквания към абонатните станции. Температурата на подгрятата вода за горещо водоснабдяване на изхода от  подревателя за БГВ в абонатната станция да се поддържа 55оС.

            г. По ал. 4. В края на изречение то изразът „към сградната инсталация” да се замени с „за битово горещо водоснабдяване”.

            д. По ал. 5. Да остане съществуващият текст.

            е. да останат в сила алинеи 6 и 7.

 

            4. Раздел VІ - Измерване и отчитане на топлинната енергия.

            а. По т 5.1. Нова редакция на тексста както следва:

            „(2) Топлопреносното предприятие монтира уреди за търговско мерене (топломери) след последната спирателна арматура в абонатната станция на входа на вътрешната отоплителна ивсталация и след подгревателя за битова гореща вода, като показанията им се използват при ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение или при изготвяне на годишната изравнителна сметка от лицето по чл. 139б от ЗЕ.”.

            Основание: Чл. 17, ал. 4, т. 4 от Наредба 16-334 за топлоснабдяването.

           

            5. Раздел ІХ – Заплащане на топлинната енергия и услугата дялово разпределение.

            5.1. По Чл. 30. (3)

            а. По т. 4 – как се определя количеството на топлинната енергия?

            б. По т. 5 – как се определя размера на технологичните разходи?

            в. По т. 6 – какво е съотношението между двата вида енергия?

            г. По т. 7 – кой водомер? Да се определи, че става въпрос за общия водомер пред подгревателя за БГВ.

            д. По т. 8 – да се определи, че става въпрос за количеството вода, отчетена по общия водомер пред подгревателя за БГВ, подадена за подгряване.

            е. По т. 14. Как се определя корекцинния коефициент?

            5.2. По Чл. 30. (4) Текстът ”съобщения за фактурираните суми” да се замени с „фактури”.

            а. По т. 4 – как се определя количеството на топлинната енергия?

            б. По т. 5 – как се определя размера на технологичните разходи?

            в. По т. 6 – какво е съотношението между двата вида енергия?

            г. По т. 7 – кой водомер? Да се определи, че става въпрос за общия водомер пред подгревателя за БГВ.

            д. По т. 8 – да се определи, че става въпрос за количеството вода, отчетена по общия водомер пред подгревателя за БГВ, подадена за подгряване.

            е. По т. 10. –как се определя специфичния разход?

            ж. По т. 11 – да отпадне.

            з. По т. 16 – да отпадне изразът „в т.ч. за сградна инсталация”.

            и.По т.19 – как се определя количеството на топлинната енергия?

            5.3. Да отпадне ал. 2 от чл. 31.

            5.4. Да остане съществуващия текст на ал.1 от чл.3.

            5.5. В края на текста на ал. 4 от чл. 32 да се добави „с начислени лихви върху надвзетите суми”.

            5.6. По т. 6.4.

            а.  От текста на Чл. 33. (4) изразът „в размер на законната лихва” да се замени с „в размер на неустойката, договорена в индивидуалните договори за доставка на топлинна енегия с клиентите”

            б. От текста на Чл. 33. (5) изразът „в размер на законната лихва” да се замени с „в размер на неустойката, договорена в индивидуалните договори за доставка на топлинна енегия с клиентите”

           

            6. Раздел ХІV – Допълнителни условия.

            По т. 8.1.

            а. да отпадне текста на т. 2 от ал. 2 на чл. 65.

            По т. 8.2. Да не отпада текста на чл. 71.


3685