Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Кой убива хората с у...
Кой убива хората с увреждания?

Кой убива хората с увреждания?        ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЖИВКА СТОЯНОВА  -  ЖЕНА С 92% ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

                    ДО ВНОСИТЕЛИТЕ

                    СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА – ГЕРБ финансист

                    АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА- ВОЛЯ икономист

                    КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ- Обединени патриоти лекар

                   ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ –ГЕРБ лекар

                   КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА-ГЕРБ инженер

                    РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ –ГЕРБ лекар

                    ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ- Обединени патриоти юрист

                    РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ- ГЕРБлекар

                   РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА –ГЕРБ-инженер-агроном

                    ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА- ГЕРБ икономист

                    НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ ГЕРБ актьор

                   ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ- ГЕРБ икономист

                   На

 3AKOHОПРОЕКТА  3a ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  Закона  за интеграция на хората с увреждания

 

Уважаеми Дами  и Господа народни представители ,

 

Това че  чл.87 , ал.1 от Конституцията Ви дава право да внасяте Законопроекти , не означава че Ви позволява да се гаврите с Хората с увреждания.Защото  чл.86 , ал.2  ви задължава да спазвате  законите и решенията на Народното събрание. Какво имам предвид, че същата тази

Конституция прокламира в чл.5   ал. (4)  че Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.  Случайно да  знаете за съществуването на Конвенцията на ООН за правата на хората  с увреждания  и  разпоредбите в нея като  чл.13 - "Достъп до правосъдие", чл.19 - "Независим живот и включване в общността", чл.20 - "Лична мобилност", чл.27 - "Работа и заетост ", чл.28 - Подходящ жизнен стандарт и социална закрила".

През  юли  2016 аз  внесох жалба  срещу ПМС№ 343/2004,  защото  същото освен че противоречи на  Закона за интеграция на хората с увреждания е в противоречие  и с Конвенцията.Цитирам ви части от моята жалба  относно образуваното адм.д. №10020/2016 :

Конвенцията е ратифицирана от Европейския съюз на 23 декември 2010 година,а малко повече от година след това – на 10 февруари 2012 година, с обнародването на Закона за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в Република България окончателно се гарантира предимството на нормите на Конвенцията пред вътрешното законодателство в случай на противоречие с него.Конвенцията предвижда предприемане на активни действия от страна на държавните институции, за да се гарантира упражняването на човешките права от хората с увреждания и съобразяване с указаните от нея стандарти. За да могат хората с увреждания активно да упражняват своите права, да участват и правят избори в своя живот, техният достъп до информация чрез адекватни информационни системи е от основно значение. Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. „Подновен ангажимент за Европа без бариери” е политически инструмент за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) и за изпълнение на задълженията, произтичащи от сключването ú. По този начин ЕС официално потвърждава КПХУ на ООН, като признава нейния правнообвързващ характер. КХПУ на ООН определя ясна рамка, която позволява на хората с увреждания да допринасят за реализацията на своя потенциал, ако участието и ангажираността са гарантирани. В Стратегията се дава следното определение за достъпност: „хората с увреждания да имат равноправен достъп до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии и системи (ИКТ), както и до други структури и услуги.” Визирам тези стратегически документи защото техния предмет има за цел  синхронизация на националното с общностното право.

Във връзка с гореизложените съображения  чл. 24 ал.2, чл.25 , чл.26, чл.29 от ППЗИХУ противоречат и на чл.19 Независим живот и включване в общността, чл.20 Лична мобилност и чл. 28 Подходящ жизнен стандарт и социална закрила от КПХУ на ООН в две направления:

На първо място оспорените норми на ППЗИХУ не отчитат неизпълнението на задължения от страна на органите на местно по някои норми от Конвенцията .

На  второ място оспорените норми на ППЗИХУ не са съобразени  с указаните  стандарти от Конвенцията във връзка с чл.19, чл.20 и чл.28 от нея.

Противоречието на  оспорените норми на ППЗИХУ с посочените разпоредби от Конвенцията  произтича  от въведените ограничителни критерии в правилника и то в хипотезата на императивност и кумулативност. Чл. 24 от правилника налага като  база за получаване на тези допълнителни добавки гарантираният минимален доход за страната, а  чл.25, чл.26, чл.29  ги обвързва с процент от този доход. Определеният размер на добавките  разписан в оспорените норми на ППЗИХУ по никакъв не дава реален достъп по описаните услуги в чл.42 ал.2 от ЗИХУ по изискванията на  Конвенцията.”

Именно поради тази причина  ВАС с Решение №1455/31.01.2018г. постанови:

„Унифицирането на размера на добавката води до съществено ограничаване на възможностите за социална интеграция на хората с увреждания, които имат ниски доходи, и препятства пряко упражняването на гарантираните в Конвенцията за правата на хората с увреждания права и свободи като: свободата на придвижване, правото на пълноценно включване в общността, личната мобилност и свободата на достъпа до информация, правото на образование, правото на достъп до рехабилитационни услуги и осигуряването на подходящ жизнен стандарт.”

Предложените  промени и допълнения от Вас  г-жи и г-да Вносители е пренасяне на отменените разпоредби  от ППЗИХУ в Закона за интеграция на хората  с увреждания визирам чл. 24, чл.25, чл.26 и чл.29 от ППЗИХУ.

НЕДОПУСТИМО  Е  НОРМАТИВНИ  АКТОВЕ,  КОИТО  ПРОТИВОРЕЧАТ НА  КОНВЕНЦИЯТА  НА ООН ЗА ЗАЩИТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  ДА СЕ НАЛАГАТ НАСИЛСТВЕНО  СЪС ЗАКОН.  С ОГЛЕД НА ТОВА ЩЕ  ОТПРАВЯ ПИТАНЕ  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НАСИЛСТВЕНО ДА НАЛАГА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ТАКА ДА ГИ УБИВА. ТОВА  ЛИ СА ПРИНЦИПИТЕ НА ГЕРБ   ЗА  ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

ОТКАЗЪТ ВИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ  ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА  ГАРАНТИРАТ  УПРАЖНЯВАНЕТО НА  ЧОВЕШКИТЕ  ПРАВА ОТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ съобразявайки ги  с указаните в Конвенцията  стандарти е  повод да поискам убежище от Европейския парламент , различно от моята родина, защото тук Системата ме убива , а оръжието  е  ПРАВИТЕЛСТВОТО И НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ  МНОЗИНСТВОТО.

ПРИЗОВАМ  ПРАВИТЕЛСТВОТО И  НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  КАКТО  СЕ ПОГРИЖИХТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР  ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪС  100 МИЛИОНА ПОСЪЩИЯ НАЧИН СЕ  ПОГРИЖИТЕ И  ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  КАТО  УВЕЛИЧИТЕ ИНТЕГРАЦИОННИТЕ  ИМ ДОБАВКИ  И ИМ ПРЕДОСТАВИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ИМ УСЛУГИ  СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ от  месец юли 2018 година.

                                                                                    С УВАЖЕНИЕ:  ЖИВКА СТОЯНОВА

 

 

 

 


68317