Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / По инициатива на Гра...
По инициатива на Гражданско движение „ДНЕС” – Габрово, и множество НПО в района, се подготвя учредяването на Регионален обществен съвет

По инициатива на Гражданско движение „ДНЕС” – Габрово, и множество НПО в района, се подготвя учредяването на Регионален обществен съветНа 24.07.2013 година в Габрово,  в присъствието на представители на редица НПО, като Гражданско движение „ДНЕС”, „Будно Габрово”, „ Да! за Габрово”, „Съюз на строителните лабораторни специалисти”, „ЕКО 21”, „Сила за живот”, „Съюз на офицерите и сержантите от запаса”, „МОГА”,  „Общинско дружество на инвалиди”, Регионален клон „Цанко Дюстабанов” от гр. Габрово, и с участието на официалните лица - заместник  областните управители г-жа Йонкова и г-н Ашиков  и г-жа Маркова, представител на община Габрово се проведе подготвително събрание по учредяване на Регионален обществен съвет (РОС). То бе председателствано от г-н Анатолий Антов – областен координатор на Движение „ДНЕС”, който в изложението си обоснова причините, породили  необходимостта от учредяване на РОС и критериите, по които е предложено участие на присъстващите представители на НПО.

На срещата, представителите на НПО единодушно подкрепиха инициативата на Гражданско движение  „ДНЕС” Габрово за учредяване на РОС като целесъобразна.

След това за обсъждане беше представен проект за „Правилник на РОС”, по който се изказаха и предложиха промени присъстващите представители на НПО.

След това беше отправен въпрос към представителите на Областна и Общинска администрация по какъв начин ще работят с гражданите и НПО.

Г-жа Йонкова / Зам.областен управител / отговори, че в нейния ресор влиза  работата с НПО и гарантира, че ще направи всичко възможно при съвместно партньорство да се постигнат най-добрите решения за Габровска област.

Г-жа Маркова / Н-к отдел Община Габрово / сподели, че гражданите посещаващи Областна и Общинска администрация са предварително негативно настроени.

С гласуване беше постигнато съгласие  предложеният проект на правилник да бъде подложен на по-широко обсъждане от членовете на представените НПО и учредителното събрание да бъде насрочено за  31.07.2013 година от 17.30 часа.

 

Прилагаме за информация и предложения представеният на срещата проект за правилник:  

 

 

 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К

за функциите, структурата и организация на дейността на РОС  за сътрудничество между местната власт и неправителствените организации в община Габрово

                                    ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

         Чл.1./1/С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейносттта на Обществения съвет в регион Габрово.

                /2/ Правилникът се изготвя и приема от Обществения съвет на учредителното събрание на Съвета.

         Чл.2./1/ Съветът е консултативен орган за координация и сътрудничество между местната власт и НПО и дейността му има публичен характер.

               /2/ Общественият съвет приема годишни работни планове  за дейността си, които при необходимост могат да бъдат актуализирани.

              /3/  В състава на Обществения съвет  могат да участват представители на НПО, други граждански формирования, структурирани на териториален, браншови, професионален или друг признак, както и изявени граждани, ползващи се с безспорен обществен авторитет.

            /4/  Численият състав на Обществения съвет и неговия мандат се определят с решение, гласувано на учредителното му събрание.

           /5/  Дейността на Обществения съвет  ще се подпомага от работни групи за отделните сфери на обществена дейност, като участието в работните групи и в Обществения съвет е на доброволен принцип.

         Чл.3. Общественият съвет изпълнява следните функции:

-          регламентира параметрите на сътрудничество между местната власт и НПО;

-          конкретизира съответните параметри и отговорности;

-          съдейства за повишаване на взаимното доверие между местната власт и НПО;

-          разработва мерки за стимулиране на гражданските инициативи за решаване на проблемите на отделните социални групи в региона;

-          инициира  и разработва идеи за изграждане на действено партньорство между структурите на гражданското общество и органите на местно самоуправление  с цел намиране на общи решения на съществуващите проблеми;;

-          участва в разработване, обсъждане и изпълнение на  общински планове,стратегии и програми, свързани с икономическото, социалното, здравното, образователното и културното развитие на града ни, както и на проекти, финансирани от местни, национални и международни фондове и програми, чрез своите експерти, разпределени в работни групи за отделните сфери на обществена дейност;

-          осъществява пряк обмен на информация между Община Габрово, Общински съвет,Областна администрация и гражданското общество;

-          планира и участва в мероприятия за мобилизиране на гражданите в облагородяване, хигиенизиране и поддържане на жилищните квартали в общината;

-          приема сигнали и жалби, свързани с работата на органите на местното самоуправление и местната администрация и отношението на техните служители към гражданите при решаване на конкретни проблеми;

-          обединява ресурси в интерес на местното развитие;

-          разработва ежегодна обществена оценка за резултатите от работата на органите на местната власт по решаване на проблеми, заявени от Обществения съавет.

СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл.4./1/Всяка организация – член на Обществения съвет излъчва свой представител в него, съгласно правилата на своя учредителен акт.

      /2/На първото заседание на Съвета се съставя протокол с поименен списък на членовете и техните представители.

     /3/Структурата на Обществения съвет е открита за присъединяване на нови организации, които работят по проблемите, влизащи в предмета на дейността му.

   /4/ Всички членове на Обществения съвет са равнопоставени и имат право на решаващ глас. РОС може да приема в състава си почетни членове по предложение на НПО – член. Те се избират с обикновено мнозинство и имат право на съвещателен глас.

  /5/ Членовете на Обществения съвет участват в заседанията лично.

  /6/ Членовете на Обществения съвет имат право да:

-          участват в заседанията на съвета;

-          да правят предложения и участват във вземането на решения по проблеми със значим обществен интерес;

-          да имат достъп до информацията, касаеща разискваните проблеми, предоставена на Съвета;

/7/ Член на Обществения съвет се освобождава предсрочно:

-          по негово желание, изразено в писмена форма;

-          при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

-          при осъждане на лишаване от свобода с влязла в сила присъда;

-          при системно нарушаване на задълженията си, в разрез с приетите правила за работа или когато с действията си накърнява доброто име и обществения авторитет на Съвета;

-          при смърт.

Чл.5./1/ Общественият съвет избира на своето учредително събрание с явно гласуване и квалифицирано мнозинство председател.

                /2/ Председателят на РОС:

-          организира дейността на съвета;

-          ръководи заседанията му;

-          представлява Обществения съвет при срещите с представители на органите на централната и местна власт.

/3/  При отсъствие той се замества от организационния секретар или друг, посочен от него член на Съвета.

/4/  Избира се за срок от 6 месеца на ротационен принцип.

/5/ Организационният секретар на Съвета е негов член  по право. Той е постоянно действащ. Осигурява и гарантира  приемствеността в дейността на Председателя след изтичане на мандата му. Организационният секретар:

-          организира подготовката на заседанията;

-          уведомява всички членове за предстоящите заседания на Обществения съвет и за предложенията, включени в дневния му ред в сроковете, посочени в Правилника;

-          съхранява копия от протоколите и от придружаващите ги материали, имащи отношение към разискваните проблеми.

В състава на Обществения съвет като членове по право влизат  офис-мениджъра и юридическия консултант.

 

                          ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА

Чл.6./1/. Съветът се свиква на заседание от Председателя:

-          1 - по негова инициатива;

-          2 - по искане на една трета от членовете му.

  /2/. В случаите по т.2 на предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в седмодневен срок от внасяне на искането.

/3/.  Общественият съвет провежда редовни заседания ежемесечно по предварително изготвен план за работа, който се приема на всяко първо за годината заседание на съвета.

/4/. Съветът може да провежда извънредни заседания по искане на 1/3 от членовете на съвета и по предварително обявен дневен ред за обсъждане на внезапно възникнали актуални въпроси със значим обществен интерес.

Чл.7./1/. Заседанията на Съвета се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от общия брой на членовете му. При липса на кворум към посочения начален час, заседанието се насрочва един час по-късно, след който независимо от броя на присъстващите членове се счита за редовно.

Чл.8./1/. Съветът провежда своите заседания при предварително определени дати и дневен ред.

        /2/.  Проектът за дневен ред на заседанията се изготвя от Организационния секретар, въз основа на внесени предложения и се одобрява от Председателя.

Чл.9./1/. Писмените материали за заседанията на Съвета се предоставят от вносителите на Организационния секретар най-малко 5 дни преди заседанието, на членовете на Съвета – най-малко 3 дни преди насроченото заседание.

        /2/.  Уведомяването на членовете на Съвета за заседанията се извършва с писмени или устни покани 7 дни преди заседанието или в електронен вид. Поканата трябва да съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него.

       /3/ . Членовете на Съвета са длъжни да уведомяват своевременно за невъзможността си да участват в насроченото заседание.

            Чл.10. Член на Съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което предоставя на Организационния секретар най-малко 2 дни преди заседанието.

            Чл.11. Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Съвета с изключение на тези, за избор на Председател и промени в Правилника за работата му.

                   /2/.По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола на заседанието на Съвета.

           Чл.12. За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

           Чл.13./1/.Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги номерира, съобразно поредността на заседанията, заедно с всички материали.

                     /2/. Членовете на Съвета получават копие от становищата по материалите от дневния ред и копия от протоколите от заседанията на Съвета.

         Чл.14. Материално-техническото осигуряване на дейността на Съвета включващо помещение за работа и офис оборудване се осъществява от ГД”Днес” – Габрово до гарантиране на други възможности от органите на местната власт.                 

         Чл.15.Финансирането на дейността на Съвета се извършва със средства, набрани от ежемесечни вноски на НПО, влизащи в състава на Съвета, дарения, средства от проведени мероприятия и участие в проекти и програми на местната власт.

         Чл.16. Съветът предлага подходящ начин за информиране на обществеността на града за извършената от него работа и взети решения, чрез  предоставяне на материали на средствата за масово осведомяване.

         Чл.17. Ежегодно до 31 януари Регионалният обществен съвет – Габрово изготвя доклад за дейността си през предходната календарна година. Той се обсъжда предварително на заседание на съвета и се публикува в СМО.

                                ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

         Този Правилник е приет на заседание на РОС, състояло се на.......................... .

         Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от членовете на Регионален общински съвет – Габрово.

 

 

28.07.2013

 


5480